Metafizyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0098
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
I. Wprowadzenie metodologiczne (1. Różne koncepcje metafizyki; 2. Charakterystyka metafizyki egzystencjalnej [filozofia bytu]; 3. Metody filozofii bytu; 4. Orzekania analogiczne (teoria analogii); II. Byt i jego transcendentalne właściwości (1. Tworzenie pojęcia bytu; 2. Zasady bytu i poznania; 3. Jedność bytu; 4. Byt a rzecz, odrębność bytu;5. Prawdziwość bytu; 6. Dobroć bytu; 7. Byt a piękno) III. Struktura bytu (1. Akt i możność; 2. Substancja i przypadłość; 3. Materia i forma; 4. Istota i istnienie; 5. Przyczyny bytu) IV. Istnienie Bytu koniecznego- Boga osobowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. A. Krąpiec OP, Metafizyka
St. Kowalczyk, Metafizyka ogólna
A. B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki
M. Bogacz, Elementarz metafizyki
S. Świeżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany
M. A Krąpiec, Ja- człowiek
E. Gilson, Tomizm
E. Gilson, Elementy filozofii chrześcijańskiej
E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego
E. Mascall, Istnienie i analogia