Prawo finansów publicznych (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0097
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe zagadnienia: pojęcie i znaczenie finansów publicznych, instytucje sektora finansów publicznych, dochody i wydatki publiczne, problematyka deficytu i długu publicznego, budżet państwa, finanse samorządowe, finanse Unii Europejskiej, prawo dewizowe, publiczne prawo bankowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowe zagadnienia: pojęcie i znaczenie finansów publicznych, instytucje sektora finansów publicznych, dochody i wydatki publiczne, problematyka deficytu i długu publicznego, budżet państwa, finanse samorządowe, finanse Unii Europejskiej, prawo dewizowe, publiczne prawo bankowe