Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01CWI0096
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Poprzez przygotowywanie i wygłaszanie referatów studenci uczą się porządkowania i logicznej, jasnej prezentacji omawianego materiału, formułowanie pytań i odpowiedzi na nie mają wykształcić umiejętność problematyzowania zagadnień. Regularne sprawdziany mają stymulować systematyczne uczenie się. Zabieranie głosu na forum grupy ćwiczeniowej służy także rozwijaniu umiejętności precyzyjnego wysławiania się.
Ograniczenia: Nie ma ograniczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Treścią zajęć jest prezentacja wybranych postaci filozofów oraz ich poglądów dokonywana przez uczestników ćwiczeń, następnie zadawanie pytań i dyskusja mająca na celu lepsze zrozumienie problemów nowożytnej i współczesnej historii filozofii. Podczas zajęć ma także miejsce sprawdzanie wiedzy studentów w formie pisemnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją, referowanie metody dialogowe.

Forma i warunki zaliczenia: przygotowanie i wygłoszenie referatu zaliczenie 4 pisemnych sprawdzianów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II-III., dodatkowa: F. Copleston, Historia filozofii, t. IV –IX; A. Bronk (red.) Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, Lublin 1995; J. Tischner (red.), Filozofia współczesna, Kraków 1989. A.J. Ayer, Filozofia w XX wieku; Warszawa 2000; S. Janeczek, Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej, Lublin 1994.