Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01CWI0097
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Efekty kształcenia:
T_K01Absolwent jest gotów do krytycznej oceny zdobytej wiedzy w zakresie teologii oraz odbieranych treści
T_U01Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu teologii, filozofii i prawa kanonicznego – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:  właściwy dobór źródeł teologicznych oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,  dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
T_U07Absolwent potrafi uwzględniać w badaniach źródła w języku łacińskim i greckim na poziomie podstawowym
T_W02Absolwent zna i rozumie w podstawowym stopniu wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu filozofii i prawa kanonicznego
T_W03Absolwent zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w ramach teologii biblijnej, fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej i innych dyscyplin teologicznych oraz filozofii, metafizyki, filozofii Boga, człowieka i przyrody, etyki oraz filozofii religii i kultury, a także epistemologii i metodologii nauk oraz logiki i historii filozofii
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Zapoznawanie studentów z klasycznymi tekstami filozoficznymi, kształcenie umiejętności interpretacji tekstów, mobilizacja do systematycznej pracy w ciągu semestru.
Ograniczenia: b/o
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: ćwiczenia są komplementarne do wykładu, ich treścią jest czytanie i analiza tekstów filozofów omawianych podczas wykładu, szczegółowe rozważanie wybranych kwestii z wykładu, sprawdzanie wiadomości studentów (kolokwia)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: praca z tekstem, metody dialogowe.

Zaliczenie: zaliczenie 3 kolokwiów, egzamin z lektur.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: Platon, Obrona Sokratesa, Państwo (fragmenty) Arystoteles, Etyka nikomachejska (fragmenty), Plotyn, Enneady (fragm.) Pseudodionizy Areopagita, Imiona Boże (frgm) Augustyn, Państwo Boże, Wyznania (fragm.) Anzelm z Canterbury Proslogion (fragmenty), Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna (fragm.)