Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01CWI0097
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Zapoznawanie studentów z klasycznymi tekstami filozoficznymi, kształcenie umiejętności interpretacji tekstów, mobilizacja do systematycznej pracy w ciągu semestru.
Ograniczenia: b/o
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: ćwiczenia są komplementarne do wykładu, ich treścią jest czytanie i analiza tekstów filozofów omawianych podczas wykładu, szczegółowe rozważanie wybranych kwestii z wykładu, sprawdzanie wiadomości studentów (kolokwia)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: praca z tekstem, metody dialogowe.

Zaliczenie: zaliczenie 3 kolokwiów, egzamin z lektur.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: Platon, Obrona Sokratesa, Państwo (fragmenty) Arystoteles, Etyka nikomachejska (fragmenty), Plotyn, Enneady (fragm.) Pseudodionizy Areopagita, Imiona Boże (frgm) Augustyn, Państwo Boże, Wyznania (fragm.) Anzelm z Canterbury Proslogion (fragmenty), Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna (fragm.)