Postępowanie administracyjne (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02SEM0018
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po kursie student powinien wykazać się praktyczną znajomością zasad tworzenia pracy naukowej. Na podstawie posiadanych informacji, pogłębionych studiami na seminarium nad wybranymi zagadnieniami z postępowania administracyjnego, student powinien skonstruować prace licencjacką na wybrany i uzgodniony temat.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Nabycie umiejętności zbierania i porządkowania materiałów naukowych w celu przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Ocena sporządzonego planu oraz treści pracy.
KRYTERIA ZALICZENIA: Przygotowanie planu (I semestr), napisanie pracy (II semestr)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
2.J. Boć, Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 2003
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
3.M. Węglińska, jak pisać pracę magisterską. Kraków 2007