Prawo kanonizacyjne (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200SEM0104
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zaliczenie - w przypadku studentów I roku udział - w wykładach z ogólnej metodologii nauk; po kwerendzie na koniec I roku winien być sformułowany temat i plan; w przypadku obcojęzycznych źródeł winny być przetłumaczone konieczne dla tematu fragmenty lub w całości w przypadku załączników. Dalsze kroki i harmonogram określają zobowiązania wynikające z programu studiów doktoranckich.
CEL: - w zakresie wiedzy: przygotowanie metodyczne do podjęcia badań na poziomie doktoratu; ukierunkowanie zgodne z podjętym przez uczestnika zakresem badań;
- w zakresie postaw: poszanowania własności intelektualnej; kształtowanie postaw uczenia się przez całe życie;
- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności redakcji tekstów naukowych i publicznej prezentacji wyników; wdrożenie do krytyki naukowej i pracy zespołowej; przygotowanie rozprawy doktorskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Sprawdzenie sprawności i wyrównywanie różnic w zakresie metodologii nauk prawnych i metodyki pisania prac naukowych
Wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu
Kwerenda
Formułowanie tematu i struktury rozprawy
Redagowanie tekstu
Prezentacja fragmentów dzieła
Przygotowanie do publicznej obrony
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: zróżnicowane, adekwatne dla podejmowanych zagadnień i zaawansowania doktorantów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecności, wypełnienie zadań bieżących wym. wyżej oraz przewidzianych w studiach doktoranckich dla danego roku
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: wpis
KRYTERIA ZALICZENIA: minimum 3 obecności; wykonanie 3 zadań bieżących, spełnienie w 100 proc. warunków zaliczenia przewidzianych w programie studiów dla doktorantów danego roku
OGRANICZENIA:
Dla studentów studiów licencjacko-doktoranckich z prawa kanonicznego (prawo kanonizacyjne), doktoranckich z zakresu prawa (problematyka wolności religijnej, prawa wyznaniowego w ujęciu porównawczym, zwłaszcza instytucji z odmiennych od europejskiej tradycji prawnych).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków1998.
2.I. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.
3.2 pozycje z literatury krajowej lub zagranicznej związane w roku ściśle związane z zakreślonym obszarem kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.
2.Cómo redactar: manual de expresión escrita, Barcelona 1998.
3.Minimum 3 artykuły w roku z literatury krajowej lub zagranicznej korespondujące z zakreślonym obszarem kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy.