Postępowanie administracyjne (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10601-XXXX-02SEM0018
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty do wyboru » Seminarium licencjackie
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu prawa administracyjnego a w szczególności z zakresu postępowania przed organami administracji publicznej.
Zagadnienia szczegółowe: określenie tematu i celu pracy, układ pracy, cytowanie źródeł (aktów prawnych, literatury i orzecznictwa sądowego) sporządzanie wykazów wykorzystanych źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Pułło "Prace magisterskie i licencjackie", Warszawa 2000.
Ograniczenia: brak