Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10200-XXXX-02WYK0083
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład kierowany jest do studentów IV i V roku Prawa, I i II roku Administracji st. II stopnia, oraz I i II roku Europeistyki st. II stopni.

ZAŁOŻENIA:
Międzynarodowe prawo podatkowe jest działem prawa podatkowego intensywnie rozwijającym się w ostatnich latach.. Wpływ na to ma przede wszystkim stale postępujące umiędzynarodawianie się zjawisk ekonomicznych i społecznych m. in. bardzo liczna emigracja zarobkowa oraz fakt podejmowania w coraz szerszym stopniu działalności gospodarczej poza granicami kraju. Te same zjawiska odnoszą się do nierezydentów (obywateli obcych państw), którzy uzyskują dochody na terytorium RP. Te przyczyny w sferze prawa podatkowego prowadzą często do kolizji jurysdykcji podatkowej państw, której skutkiem jest podwójne opodatkowanie. Wykład fakultatywny uzupełniając treści podstawowe z zakresu prawa podatkowego wykładanego obowiązkowo, umożliwia studentom Prawa, Administracji oraz Europeistyki zapoznanie się z formami unikania tego zjawiska w skali międzynarodowej, poznanie mechanizmów rozdziału roszczeń podatkowych. Ponadto daje szansę na zetknięcie się z wieloma praktycznymi problemami prawnymi występującymi na poziomie stosunków międzynarodowych, ale mających jednocześnie skutki w sferze wewnętrznych relacji podatkowych m. in. zjawisko transfer pricing, współpraca międzynarodowa administracji podatkowych, czy szeroko pojęta problematyka unikania i uchylania się od opodatkowania. Dodatkowo w ramach wykładu jest sygnalizowana problematyka harmonizacji prawa podatkowego w ramach Wspólnot Europejskich. Prowadzony w Katedrze wykład stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska uniwersyteckiego na specjalistyczne ujęcie problematyki podatkowej z punktu widzenia relacji transgranicznych. Walorem zajęć jest nie tylko teoretyczna analiza problematyki, ale także warsztatowe (interaktywne) uczestnictwo studentów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
1

Międzynarodowe podwójne opodatkowanie wprowadzenie (Przesłanki występowania podwójnego opodatkowanie, Zasada rezydencji, Zasada źródła Modelowa Konwencja OECD)

2
Metody i środki unikania podwójnego opodatkowania (Środki jednostronne, bilateralne, wielostronne. Metody wyłączenia oraz zaliczenia). Praktyczne obliczanie podatku od dochodów zagranicznych.

3
Status prawny umów o unikaniu podwójnego opodatkowania [w skrócie UOP] (UPO w świetle Konstytucji RP, Charakter norm prawnych UOP Relacje UOP do wewnętrznego prawa podatkowego, UOP a prawo Unii Europejskiej, Zasady interpretacji UOP, Struktura typowej UOP)

4
Podmiotowy i przedmiotowy zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (Zakres przedmiotowy, Rezydencja w UPO, Pojęcie zakładu, budowa serwer, Zależny agent/niezależny agent)

5
Zasady opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów i majątku w świetle UOP (Opodatkowanie dochodów z nieruchomości, opodatkowanie zysków przedsiębiorstw. opodatkowanie dochodów z transportu międzynawowego, opodatkowania dochodów biernych (dywidend, odsetek, należności licencyjnych, opodatkowanie zysków kapitałowych, opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne m. in. z pracy , ze stypendiów, rent i emerytur)
Analiza przepisów podatkowych (PIT i CIT) pod kątem obowiązków podatników i płatników w świetle polskich przepisów podatkowych dotyczących nierezydentów lub zagranicznych dochodów rezydentów. Prezentacja formularzy podatkowych, rozstrzyganie na tle obowiązującego prawa i orzecznictwa wątpliwości interpretacyjnych w powyższym zakresie.

6
Wielonarodowe przedsiębiorstwa powiązane. Podatkowa ocena zjawiska „transfer pricing”

7
Postanowienia szczególne UOP (Równe traktowanie, Procedura porozumiewania się, Wymiana informacji
8
Problematyka oaz podatkowych i ich wykorzystywanie w międzynarodowych stosunkach podatkowych
9
Wspólnotowe prawo podatkowe. Zakres harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem WE. (Pojęcie i idea harmonizacji, Harmonizacja podatków pośrednich, Harmonizacja podatków bezpośrednich)


CEL
Celem wykładu fakultatywnego jest zarówno teoretyczne jak praktyczne przybliżenie problematyki międzynawowego prawa podatkowego, zgodnie z zaprezentowanymi powyżej założeniami. Prezentacja i analiza wybranych: aktów prawnych, orzecznictwa sądów krajowych i ETS oraz literatury przedmiotu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny oraz konwersatoryjny wsparty metodami warsztatowymi. Rozwiązywanie kazusów, wykorzystanie prezentacji multimedialnych.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie pisemne. Test składający się z ok. 20 pytań zamkniętych.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie z oceną
KRYTERIA ZALICZENIA: standardowe 60% poprawnych odpowiedzi testowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.Hamaekers H., Holmes K. Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006.
2.Kucia – Guściora B. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, [w:} Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, pod red W. Wójtowicz. Lublin 2009
3.Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja skrócona 2 lipiec 2010 r. wraz z Komentarzem, Warszawa 2011
4.Modelowa Konwencja OECD. Komentarz, pod red B. Brzezińskiego, Warszawa 2010.
5.Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz, pod red A. Zasiewskiej, A. Oktawiec, J. Chorązkiej, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Banach J., Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Warszawa 2002.
2.Brzeziński B., J. Głuchowski, C. Kosikowski, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 1998.
3.Głuchowski J., Oazy podatkowe, Warszawa 1996
4.Lipowski, T., Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystania, Gdańsk 2002.
5.Oręziak L. Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Warszawa 2007.