Teologia i literatura patrystyczna (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Kod ECTS:08200-XXXX-0102SEM0088
Kierunek studiów: Teologia - Patrologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Głównym założeniem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie metodyczne i metodologiczne do pisania prac magisterskich i doktorskich z patrologii oraz udzielenie merytorycznych wskazówek magistrantom i doktorantom z patrologii. Celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności analizy merytorycznej i formalnej tekstów patrystycznych oraz przygotowanie pracy magisterskiej lub doktorskiej z zakreu teologii i literatury patrystycznej.
Zamierzonym efektem kształcenia jest nabycie umiejętności pracy z tekstami patrystycznymi, czyli ich analizowania w kontekście historycznym oraz wyszukiwania wpływów filozoficznych i biblijnych w pismach Ojców, a także badania literatury wczesnochrzescijańskiej od strony formalnej, czyli reprezentowanego gatunku literackiego. Finalnym zamierzonym efektem jest napisanie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej z zakresu greckiej lub łacińskiej teologii i literatury patrystycznej.
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne: wymagana podstawowa znajomość języka łacińskiego lub greckiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
metodologia pisania prac magisterskich i doktorskich z patrologii; analiza tekstów Ojców Kościoła; lektura pisanych prac i dyskusja nad nimi
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
metody dialogowe, praca z tekstem źródłowym
Główną pomocą są edycje patrystycznych tekstów źródłowych oraz specjalistyczne słowniki języka łacińskiego i greckiego.
forma i warunki zaliczenia
pisemna praca roczna (25%), udział w dyskusji (25%), przygotowanie części lub całości rozprawy magisterskiej lub doktorskiej (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, Kraków 1994; J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988; „Vox Patrum” 16(1989) Nauczanie patrologii