Pedeutologia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0151
Kierunek studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: 1. Świadomość znaczenia pedeutologii w systemie wiedzy pedagogicznej. 2. Zrozumienie właściwości profesji nauczycielskiej. 3. Dostrzeganie możliwości rozwoju osoby w zawodzie nauczyciela w relacjach z innymi uczestnikami procesu edukacji.
Zamierzone efekty kształcenia:
1.Student potrafi określić historyczne początki pedeutologii i przedstawić praktyczne uzasadnienie jej powstania.
2.Studiujący dostrzega zróżnicowanie wiedzy pedeutologicznej i jej zadania.
3.Studiujący rozumie przemiany historyczne w zawodzie nauczycielskim i jego aktualny stan.
4.Student dostrzega właściwości roli zawodowej nauczyciela.
5.Studiujący potrafi scharakteryzować linię rozwoju zawodowego nauczyciela.
6.Studiujący dostrzega problemy w kształtowaniu się tożsamości współczesnego nauczyciela.
7.Student dostrzega potrzebę bogactwa i zróżnicowania kompetencji zawodowych nauczyciela.
8. Słuchacz wskazuje osobę ucznia jako priorytetową w dynamizowaniu pracy nauczycielskiej.
9.Student umie scharakteryzować różne modele pracy nauczycielskiej.
10.Studiujący dokonuje krytycznej analizy modelu nauczyciela-mistrza.
11.Studiujący dokonuje krytycznej analizy modelu nauczyciela twórczego.
12.Student potrafi formułować zasady postępowania nauczyciela.
13.Student identyfikuje syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli.
14.Studiujący umie wskazać sposoby pomocy nauczycielowi zagrożonemu syndromem wypalenia zawodowego.
15.Studiujący dokonuje próby diagnozy współczesnego nauczyciela, wyzwań przed nim stojących i projektuje sposoby poradzenia sobie z nimi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Analiza Projektu pedeutologii autorstwa Józefa Mirskiego.
2.Pedeutologia idealistyczna a pedeutologia realistyczna i ich zadania.
3.Historyczne przemiany zawodu nauczycielskiego.
4.Charakterystyka roli zawodowej nauczyciela (ujęcie K. Konarzewskiego).
5.Rozwój zawodowy nauczyciela (ujęcie K. Kwaśnicy).
6.Typy tożsamości współczesnych nauczycieli (ujęcie H. Kwiatkowskiej).
7.Cele i zadania pracy nauczyciela a typy jego kompetencji (ujęcie K. Kwaśnicy).
8.Uczeń jako podmiot w relacjach z nauczycielem.
9.Różnorodność modeli osobowościowych w zawodzie nauczycielskim.
10.Krytyczna analiza sylwetki nauczyciela-mistrza.
11.Krytyczna analiza sylwetki nauczyciela twórczego.
12.Zasady pracy nauczyciela.
13.Charakterystyka syndromu wypalenia zawodowego w profesji nauczyciela.
14.Profilaktyka i terapia syndromu wypalenia zawodowego w profesji nauczyciela.
15.Wyzwania współczesności a zadania stojące przed nauczycielem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: wykład konwersatoryjny, egzaminowanie.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laptop, rzutnik multimedialny, ekran, tablica.
forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: aktywność w dyskusji – 10%, egzamin ustny - 90%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa:
H. Kwiatkowska, Pedeutologia. Warszawa 2008.
J. Mirski, Projekt nauki o nauczycielu czyli pedeutologii, „Oświata i Wychowanie” 1932, zeszyt 9, s. 846-859.
K. Konarzewski, Nauczyciel, w: K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania. T.2. Szkoła, Warszawa 1995, s.148-179. Lub: K.Konarzewski, O roli i osobowości zawodowej nauczyciela albo jak uprawiać pedeutologię. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 1 (135), s. 91-116.
H. Kwiatkowska, Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa 1997.
Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.
literatura uzupełniająca:
R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański (red.), nauczyciel – Tożsamość – Rozwój. Kraków 2007.
H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa 1998.
A. Siemak – Tylikowska, H. Kwiatkowska, S. M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, Warszawa 1998.