Prawo wyznaniowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02SEM0082
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
OGRANICZENIA: W zajęciach mogą uczestniczyć absolwenci studiów na kierunku Prawo oraz Prawo kanoniczne, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego.
ZAŁOŻENIA I CELE ZAJĘĆ: Podstawowym celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy doktorskiej. Cele szczegółowe wiążą się z kolejnymi etapami tego procesu, poczynając od wyboru tematu oraz wypracowania koncepcji rozprawy i jej poszczególnych fragmentów, poprzez opracowanie planu, pisanie poszczególnych fragmentów, sporządzenie potrzebnych wykazów, aż po przygotowanie ostatecznego wydruku. Udział w seminarium powinien zaowocować rozszerzeniem i ugruntowaniem posiadanej przez studentów znajomości przepisów oraz problemów polskiego prawa wyznaniowego. Powinien przyczynić się również do ukształtowania u uczestników postawy charakteryzującej się naukową dociekliwością i rzetelnym dążenia do prawdy. Efektem uczestnictwa w zajęciach powinno być ponadto nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i prezentowania ich rozwiązań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych, referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, referowanie poglądów wypowiadanych w literaturze przedmiotu i ich ocena, udział w dyskusji nad sposobami rozwiązania szczegółowych problemów, udział w dyskusji nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników, indywidualne konsultacje z promotorem.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczne postępy w realizacji celów związanych z przygotowaniem rozprawy
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza, realizowanie kolejnych etapów pracy, aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wydanie 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
2.J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2007.
3.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
W zależności od realizowanego tematu.