Prawo rzymskie (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02SEM0072
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
CEL SEMINARIUM: przygotowanie dysertacji naukowej
w zakresie wiedzy: nabycie specjalistycznej wiedzy w zakresie objętym tematem badawczym
w zakresie postaw: nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych
w zakresie umiejętności: przygotowania dysertacji naukowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa rzymskiego.
Analiza zebranych materiałów źródłowych.
Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu.
Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego.
Sposób przygotowanie planu pracy doktorskiej.
Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów.
Struktura wstępu i zakończenia pracy doktorskiej.
Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej.
Przygotowanie pracy doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy dyplomowej
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: przygotowanie i przedstawienie j pracy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 4, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008 (Podręcznik do nauki prawa rzymskiego zawierający całe spectrum zagadnień, które mogą stanowić przedmiot badań naukowych) Podobny charakter mają również inne podręczniki. Należą do nich m. in.: K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Wyd. 5, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997; W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Wyd. 5, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Teksty źródłowe: Ustawa XII Tablic, Gai Institutiones, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis (Teksty prawne obrazujące rozwój prawa rzymskiego począwszy od pierwszej rzymskiej kodyfikacji z V w. przed Chr. do zbiorów prawa justyniańskiego z VI w.).
2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988 (Prawo rzymskie jako źródło inspiracji dla współczesnych systemów prawa).
3.M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 203 (Zbiór rozważań na temat prawa rzymskiego, sposobów jego powstawania, jego znaczenia i aktualności).
4.A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 ( monografia stanowiąca rozwinięcie tezy zawartej w znanym adagium: Ecclesia vivat lege Romana).
5.S. Jóźwiak, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004 ( monografia poświęcona relacjom państwo- Kościół w świetle pism i praktycznej działalności św. Augustyn jako biskupa Hippony).
6.M. Wójcik, Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003 ( monografia poświęcona działalności dobroczynnej Kościoła, w szczególności fundacjom piae causae w świetle ustawodawstwa cesarskiego).
7.Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, red. A. Dębiński, M. Kuryłowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 1998 ( zbiór artykułów z konferencji nt. przestępstw o charakterze religijnym w starożytnym Rzymie).
8.Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004 ( zbiór artykułów z konferencji nt. aktualnych kierunków badań podejmowanych przez polskie środowiska romanistyczne).
9.Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888 – 1946) in memoriam, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 ( zbiór artykułów z zakresu rzymskiego prawa małżeńskiego).
10.Salus rei publice. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007 (zbiór artykułów nt. przestępstw publicznych w prawie rzymskim).
11.K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007 (zbiór najpopularniejszych łacińskich reguł, powiedzeń i przysłów prawniczych z wykazem ich zastosowania we współczesnych systemach prawnych).