Prawo karne wykonawcze (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02WYK0016
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
podstawowa wiedza z zakresu prawa karnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Jedność prawa karnego ( prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze). Informacje wstępne: pojęcie prawa karnego wykonawczego; źródła. Rozwój prawa karnego wykonawczego. Historia rozwoju więziennictwa - zarys. Zakres obowiązywania kkw, podstawy aksjologiczne kkw z 1997r, struktura kkw z 1997. Organy postępowania wykonawczego. Status prawny skazanego. Nadzór penitencjarny. Charakterystyka wykonywania poszczególnych kar, środków karnych i środków zabezpieczających. Problem podkultury więziennej i przystosowania do środowiska więziennego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Lelental: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Z. Hołda: Prawo karne wykonawcze, S. Pawela: Kodeks karny wykonawczy. Praktyczny komentarz.