Najnowsza historia powszechna i Polski (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Kod ECTS:08300-XXXX-0401SEM0156
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Głównym celem seminarium jest samodzielne napisanie przez studentów, monografii ( rozprawy doktorskiej) z historii najnowszej Polski i powszechnej.
Metody:
Referat z prezentacją, koreferaty, analiza źródeł historycznych, metody warsztatowe.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
- Dzieje organizacji i ruchów młodzieżowych w powojennej Polsce
- Struktura i działalność aparatu bezpieczeństwa w PRL
- Polityka kulturalna władz polityczno-państwowych w PRL
- Formy pomocy dla ludności żydowskiej w okupowanej Polsce
- Niepodległościowa konspiracja zbrojna w latach 1939-1956
- Relacje Kościoła z władzami komunistycznymi w Polsce
- Udział kobiet z życiu społecznym i politycznym
- Środowiska katolików świeckich w PRL
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
*
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura wybrana przez studentów zgodnie z tematyką rozprawy doktorskiej