Kultury muzyczne świata (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0035
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć: wzbudzenie wśród słuchaczy zainteresowania kulturą najbliższą i własną tradycją (dom rodzinny, środowisko, miejscowość, region). Umożliwić zdefiniowanie najważniejszych cech charakterystycznych własnej tradycji i odrębności.Zamierzone efekty kształcenia: Umiejętność wyróżnienia odstawowych cech muzycznych kultur ludowych regionów najbliższych, to znaczy z terenu Polski i krajów ościennych, głównie na wschodzie (ze względu na pochodzenie słuchaczy). Szczególną uwagę zwraca się tu na historię regionu, ludności, charakterystyczne maniery wykonawcze, relacje aktualnego stanu do literatury przedmiotu.Osobnym zagadnieniem jest polska muzyka folkowa i jej relacje do tradycyjnego źródła, istotna jest umiejętność ich zdefiniowania i wyróżnienia cech źródłowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć: Referaty poszczególnych słuchaczy na temat kultur regionów "najbliższych"Ogólna charakterystyka polskiej muzyki ludowej. Muzyka folkowa - źródła, cechy, systematyka, przyszłość
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć: ćwiczenia.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: sprzęt audio, rzutnik multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: aktywność w dyskusji - 25%, esej/referat - 50%, egzamin ustny - 25%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.
Czekanowska A., red. Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Kraków 1995.
Dahlig P., Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kultura ludową, popularną i elitarną Polski międzywojennej, Warszawa 1998.
Bielawski L., Tradycje ludowe w kulturze muzycznej, Warszawa 1999.
Wróbel E., Folklor a muzyka środowisk młodzieżowych w Polsce lat dziewięćdziesiątych, w: "Muzyka" XLVI, 2001 nr 3.
Wróbel E., Imiona folku, w: Encyklopedia polskiego folku, gadki.lublin.pl/encyklopedia/artykuly/imiona_folku.html (stan na 2010.10.09).
Dyczewski L., Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002.
Dahlig P., Muzyka Adwentu. Mazowiecko-podlaska tradycja gry na ligawce, Warszawa 2003.
Przerembski Z. J., Dudy. Dzieje instrumentu w kulturze staropolskiej, Warszawa 2006.
Rokosz T., Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni tradycyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 2009.