Ustrojowe prawo administracyjne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10601-XXXX-02WYK0024
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Ustrojowe prawo administracyjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni znać zasady budowy administracji publicznej, strukturę i zadania (kompetencje) podmiotów realizujących administracją publiczną, podział administracyjny, problematykę kontroli administracji publicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją aparatu administracyjnego.
Pojęcie organu administracji publicznej, klasyfikacja organów administracji publicznej
Zasady powiązań pomiędzy podmiotami administracji publicznej, struktura administracji publicznej
Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie4
Terenowe organy administracji rządowej
Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych
Samorząd terytorialny w Polsce (reaktywowanie, atrybuty)
Gmina, powiat, województwo (pojęcie, zakres działania i zadania, organy, nadzór)
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Samorządowe kolegia odwoławcze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: pozytywny wynik z egzaminu pisemnego
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA: 60% pozytywnych odpowiedzi na egzaminie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
2.Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Kolonia Limited 2007
3.B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005.