Historia filozofii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:08100-XXXX-02WYK0063
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Historia filozofii
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
wykład kursoryczny dla słuchaczy I roku prawa i prawa kanonicznego; Nieodzownym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie pisemnego streszczenia lektur: jednego filozoficznego tekstu i jednego opracowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot jest zarazem wprowadzeniem w problematykę filozoficzną (metafizyka, teoria poznania, antropologia, etyka), jak i w historycznofilozoficzną, a ujęcie doksograficzne krzyżuje się z ujęciem biograficznym. Gros uwagi poświęca się klasycznej koncepcji filozofii, której przedmiot (całość rzeczywistości), metoda (chce wyjaśniać racjonalnie) i cel (bezinteresowne poszukiwanie prawdy dla niej samej) - tak bardzo różni się od współczesnych nurtów filozofowania. Wykład wyjaśnia różnice między filozofią a innymi działami kultury (umiejętności, światopogląd, ideologia, nauka, religia, moralność) i szczególnie eksponuje aspekt odniesienia ratio et fides (wiary i rozumu) oraz mądrości i wiedzy w dziejach i twórczości poszczególnych myślicieli. W aspekcie historycznym w czterech okresach (starożytność, średniowiecze i nowożytność) zwraca się uwagę na twórców i systemy najbardziej znaczące, a we współczesności tylko na te nurty, które przetrwały próbę czasu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ograniczenia: Nieodzownym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie pisemnego streszczenia lektur: jednego filozoficznego tekstu i jednego opracowania.
Forma zaliczenia: Część I – pisemna (20 min. wg wcześniej podanych pytań); część II – ustna, jako uzupełnienie części pisemnej, sprawdzanej przy każdym z uczestników.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Notatki z wykładów, z bogatego zestawu lektur obowiązują tylko dwie pozycje, to znaczy jeden tekst filozoficzny (np. Platona Obrona Sokratesa; św. Augustyna Wyznania; Kartezjusza Rozprawa o metodzie; G. Marcela Być i mieć itp.) oraz jedno opracowanie (np. J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu; W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną; S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany itp.). Natomiast zalecane podręczniki (Realego, Tatarkiewicza, Coplestona i Gilsona) traktuje się bardzo selektywnie i wybiórczo. Cały materiał został ujęty w 39 tez, a wszystkie najistotniejsze zagadnienia są wyjaśniane na wykładach.