Kryminalistyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02WYK0003
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA I CEL: Przekazanie aktualnego stanu wiedzy kryminalistycznej, niezbędnej do przeprowadzenia czynności procesowych, np.: przesłuchania, okazania, a także prawidłowego wyboru biegłego, zadania mu pytań i zrozumienia jego opinii. Celem wykładu jest zapoznanie studenta z metodami identyfikacji stosowanymi przez biegłych oraz przedstawienie jak osiągnięcia naukowe znajdują zastosowanie w wykrywaniu przestępstw i ich sprawców.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie programu i warunków zaliczenia. Historia kryminalistyki, przedmiot i zakres kryminalistyki.
Oględziny – podstawa prawna, definicja, rodzaje oględzin. Oględziny miejsca zdarzenia – reguły prowadzenia, dokumentowanie.
Kryminalistyczna problematyka przesłuchania.
Okazanie.
Hipnoza kryminalistyczna. Niedopuszczalność narkoanalizy. Badania poligraficzne.
Identyfikacja kryminalistyczna – pojęcie, rodzaje identyfikacji. Identyfikacja grupowa, identyfikacja indywidualna.
Wartość diagnostyczna i wartość dowodowa metody.
Biegły – pojęcie, rodzaje biegłych. Pojęcie ekspertyzy. Przedmiot i zakres opinii. Struktura opinii.
Registratury policyjne.
Przedstawienie kryminalistycznego i procesowego statusu wybranych metod nauk sądowych (elementy prawnoporównawcze, orzecznictwo). Antropometria kryminalistyczna.
Daktyloskopia.
Identyfikacja osmologiczna.
Identyfikacja narzędzi.
Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp.
Nowe metody i techniki badawcze – warunki dowodowego dopuszczenia do procesu karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład tradycyjny.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Zaliczenie na podstawie obecności oraz pisemnego kolokwium.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Pisemne kolokwium.
KRYTERIA ZALICZENIA: Poprawne odpowiedzi na minimum 50% pytań zadanych na kolokwium (możliwość ustnego poprawienia kolokwium).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 2008.
2.B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2007.
3.J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007.
4.T. Hanusek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2002.
5.B. Fischer, Kazusy z kryminalistyki, Kraków 1998.
6.P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.K. Juszka, Jakość czynności kryminalistycznych, Lublin 2007.
2.M. Goc, J. Moszczyński (red.), Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie, Warszawa 2007.
3.E. Gruza, Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Kraków 2003.
4.J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000.
5.T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 1998.
6.J. Widacki, Stulecie krakowskich detektywów, Warszawa 1987.
7.J. Thorwald, Godzina detektywów, Kraków 1975.
8.J. Thorwald, Stulecie detektywów, Kraków 1971.