Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0075
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (* tylko ćwiczenia)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zapoznanie się z normami prawa synodalnego i archiwaliami kościelnymi.
CEL ĆWICZEŃ: Omawianie problematyki synodów diecezjalnych, a także uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego, uwzględniając celowość zwołania synodu diecezjalnego, rolę wspólnotową uczestników synodu, oraz metodę dialogu, treść uchwał i całe posłannictwo tej instytucji. Zwraca się uwagę także na samodzielną pracę badawczą, podczas której studenci opracowują samodzielnie zagadnienia z problematyki ustawodawstwa synodalnego i poznają metody pracy archiwalnej.
w zakresie wiedzy: posiada rozeznanie w najnowszych badaniach w dziedzinie nauki, dotyczącej historii prawa kościelnego, zna najnowsze zagadnienia badanych obszarów wiedzy badanej oraz nowoczesną metodykę i metodologię prowadzenia badań naukowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania tej wiedzy dla dziedziny prowadzonych badań, a także zasady ochrony własności intelektualnej. Zdobyte zasoby intelektualne potrafi przekazać na użytek dobra wspólnego w służbie społeczeństwu.
w zakresie postaw: wartości takie jak sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, sprawiedliwość, autentyczność, prawidłowe przestrzeganie procedur w sprawach sądowych, skłonność do prowadzenia dialogu i zdolności empatyczne, a także wrażliwość na nauczanie Magisterium Kościoła. W ten sposób przyczynia się do podnoszenia etosu pracy naukowej. Ponadto wykazuje samokrytycyzm w pracy twórczej i działa na jej udoskonalenie, a także ponosi odpowiedzialność za własną pracę i całej wspólnoty. Własną postawą inicjuje nowe obszary badawcze, miejsca pracy, kształtując społeczeństwo obywatelskie w oparciu o najwyższe wartości.
w zakresie umiejętności: własnymi badaniami wnosi samodzielny wkład do zasobów wiedzy poprzez krytyczną analizę, zakwalifikowanie i ocenę pojawiającego się kazusu oraz podanie prawidłowego rozwiązania. W działaniu zachowuje się oryginalnie i twórczo posługując się instrumentami prowadzonych badań, wykorzystując najnowsze metody i rozwiązania. Umie rozwiązywa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Synody bpa Wacława z lat 1401, 1406, 1410
Synody bpa Konrada księcia Oleśnickiego (1417-1447)
Synody diecezji chełmskiej z r. 1604 i 1607
Synod bpa Macieja Łubieńskiego z 1624 r.
Statuty synodu poznańskiego z 1423 r.
Synod bpa Piotra Tomickiego z 1519 r.
Synod bpa Jana Karnkowskiego z 1529 r.
Synody bpa Stanisława Tarło z lat 1539 i 1542
Synod bpa Jana Wężyka z 1621 r.
Synod bpa Macieja Drzewickiego z 1511 r.
Synody bpa Stanisława Łubieńskiego z lat 1632, 1634
Synody bpa Wojciecha Baranowskiego
Synody bpa Jerzego Zamojskiego (1601-1620)
Synod lwowski z 1930 r.
Synod lwowski z 1765 r.
Synod lwowski z 1641 r.
Działalność ustawodawcza bpa przemyskiego Józefa Pelczara
Potrzeba i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa
Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie
Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i narodu
Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego
Kościół wobec rzeczywistości politycznej
Ewangelizacja kultury i środków społecznego przekazu
Misyjny adwent nowego tysiąclecia
Powołanie i posłannictwo świeckich w Kościele
Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem
Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II
Posługa charytatywna Kościoła
Świętość. Dar i zadanie
Duszpasterstwo polskie za granicą
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: metoda historyczno-prawna, dogmatyczna i wykorzystanie materiałów źródłowych przy omawianiu różnych instytucji kościelnych, a także praca ze źródłami prawa partykularnego
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie, złożenie dwóch prac pisemnych
KRYTERIA ZALICZENIA: zapoznanie się z normami prawa synodalnego i archiwaliami kościelnymi, złożenie dwóch prac pisemnych, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce, red. S. Tymosz, Lublin 2001, jest to zbiór artykułów o zwołaniu, przebiegu, problematyce uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.
2.S. Zachorowski, Studia z historii prawodawstwa kościelnego i polskiego, Kraków 1917. Jest to całościowe ujęcie problematyki prawodawstwa synodalnego w Polsce.
3.J. Bar, O synodach bpa Pelczara, AK 52 (1950), s. 198-210. Artykuł podaje podstawowe informacje na temat synodów bpa Pelczara zwołanych w okresie rozbiorowym.
4.Padacz W., Powojenne synody diecezjalne, „Nasza Przeszłość” 8 (1958), s. 329-354. Omówione synody z okresu międzywojennego. Stanowią one recepcje kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.W. Wójcik, Synody polskie w latach 1918-1968 na tle rozwoju ustawodawstwa synodalnego w Polsce, „Prawo Kanoniczne” 13 (1970), s. 127-165. Autor zestawia synody diecezjalne z lat 1918-1968 i omawia ich zwołanie, cel i problematykę.
2.W. Góralski, Ruch synodalny w Polsce po Soborze Watykańskim II, „Roczniki Nauk Prawnych” 8 (1998), s. 239-161. Artykuł omawia posoborowe ustawodawstwo synodu diecezjalnego w Polsce.
3.Pieronek T., Synody pastoralne po Soborze, „Znak” 24 (1972), s. 457-463. Omówione współczesne statuty synodalne, które zwracają uwagę na recepcje ustawodawstwa soborowego.
4.Kałwa P., Rys historyczny prowincjonalnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej, Lublin 1939. Autor koncentruje się na synodach prowincjonalnych z okresy przedrozbiorowego, omawiając ich zwołanie, celi problematykę.