Materialne prawo administracyjne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10601-XXXX-02WYK0054
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Materialne prawo administracyjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ukazanie wybranych zagadnień z zakresu materialnego prawa administracyjnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń z materialnego prawa administracyjnego
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA: Znajomość zagadnień omówionych w ramach wykładu oraz ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Z. Niewadomski (red.), Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004;
2. M. Stahl (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005.