Krytyka tekstu (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Kod ECTS:08200-XXXX-0104WYK0023
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy z tekstem krytycznym ST i NT poprzez zaprezentowanie wachlarza wariantów tekstowych dostępnych współcześnie badaczom tekstu świętego. Przedstawienie najważniejszych problemów krytyki tekstu oraz szeregu narzędzi, które mogą ułatwić indywidualne studia nad tekstem biblijnym. W przypadku ST omówione zostaną szczególnie: tekst masorecki; Pięcioksiąg samarytański; teksty qumrańskie; Septuaginta i historia tekstu greckiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Prefatio oraz Sigla et compendia apparatum, w: Biblia Hebraica Stuttgartensia, wyd. Deutsche Bibelgeselschaft, Stuttgart 19904; B. Aland, Der Text des Neuen Testaments, Stuttgart 1982; K. Romaniuk, Wprowadzenie do Krytyki Tekstu Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1975; J. W. Rosłon, J. Łach, Pismo święte jako dzieło ludzkie i jego naukowa interpretacja, w: Wstęp ogólny do Pisma świętego, red. J. Homerski, Poznań 1973, s.15-103.