Prawo wyznaniowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02SEM0046
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Studenci uczestniczący w zajęciach posiadają dobrą znajomość problematyki prawno-wyznaniowej, udokumentowaną zdaniem egzaminu z prawa wyznaniowego. Na poprzednich latach studiów, w ramach proseminarium, zostali również przygotowani do pisania prac dyplomowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kierunków studiów (tj. prawa, prawa kanonicznego i administracji).
CEL ZAJĘĆ: W ramach seminarium z prawa wyznaniowego omawiane i rozwiązywane są wszelkie problemy związane z przygotowaniem pracy magisterskiej z zakresu prawa wyznaniowego. Generalnym celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej. Cele szczegółowe wiążą się natomiast z kolejnymi etapami tego procesu, poczynając od wyboru tematu, poprzez opracowanie planu, pisanie poszczególnych fragmentów, sporządzenie potrzebnych wykazów, aż po przygotowanie ostatecznego wydruku. Udział w zajęciach powinien zaowocować poszerzeniem wiedzy studentów na temat przepisów polskiego prawa wyznaniowego oraz gruntownym poznaniem unormowań odnoszących się do wybranego tematu. Powinien również przyczynić się do ukształtowania postawy naukowego obiektywizmu oraz umiejętności stosowania metod naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się pierwszy z napisanych fragmentów części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych, referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, dyskusja nad szczegółowymi problemami o charakterze merytorycznym (w ramach grupy), dyskusja nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników (w ramach grupy), konsultacje z promotorem
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach oraz: wybór tematu, przygotowanie planu oraz przedyskutowanie koncepcji pracy (semestr 7), zgromadzenie źródeł i literatury przedmiotu oraz napisanie pierwszego fragmentu merytorycznego (semestr 8), napisanie większości tekstu merytorycznego (semestr 9), złożenie całości pracy i zaakceptowanie jej przez promotora (semestr 10)
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza, realizowanie kolejnych etapów pracy, aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008.
2.J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
3.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
W zależności od realizowanego tematu.