Prawo finansowe (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02SEM0026
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Studenci uczestniczący w zajęciach posiadają dobrą znajomość problematyki prawnofinansowej, udokumentowaną zdaniem egzaminu z Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego. Na poprzednich latach studiów, w ramach proseminarium, zostali również przygotowani do pisania prac dyplomowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych dziedzin.
CEL ZAJĘĆ: W ramach seminarium omawiane i rozwiązywane są wszelkie problemy związane z przygotowaniem pracy magisterskiej z zakresu prawa finansowego. Generalnym celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej. Cele szczegółowe wiążą się natomiast z kolejnymi etapami tego procesu, poczynając od wyboru tematu, poprzez opracowanie planu, pisanie poszczególnych fragmentów, sporządzenie potrzebnych wykazów, aż po przygotowanie ostatecznego wydruku. Praktyczne wykorzystanie nabytej na proseminarium wiedzy dotyczącej metodyki i metodologii pracy naukowej. Zasadniczy cel to napisanie pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego
Praca z tekstami źródłowymi z prawa finansowego. Nauka korzystania ze źródeł i ich cytowania
Analiza zebranych materiałów źródłowych
Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu
Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego
Sposób przygotowanie planu pracy naukowej
Dyskusja nad planem pracy naukowej
Zasady sporządzania przypisów
Zasady stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów
Ocena umiejętności pisania tekstów naukowych na podstawie przygotowywanych artykułów
Struktura wstępu do pracy naukowej
Struktura zakończenia pracy naukowej
Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej
Zasady sporządzania literatury pomocniczej
Przygotowanie pracy magisterskiej

Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się pierwszy z napisanych fragmentów części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych oraz zebranymi pozycjami literatury przedmiotu; referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, dyskusja nad szczegółowymi problemami o charakterze merytorycznym (w ramach grupy), dyskusja nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników (w ramach grupy), konsultacje z promotorem.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie pracy dyplomowej
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: przygotowanie i przedstawienie j pracy magisterskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
2. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz ,
Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, C.H.Beck, Warszawa 2009;
3. J. Głuchowski, J. Patyk, Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2008.


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006
2.E. Malinowska – Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007
3.A. Borodo, Prawo budżetowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.
4.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
5.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
6.A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
7.R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
8.Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.