Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02KON0008
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Znajomość podstawowych pojęć i instytucji z zakresu materialnego, ustrojowego i procesowego prawa administracyjnego (np. administracja publiczna, organ administracji publicznej, decyzja administracyjna).
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Zajęcia zmierzają do udoskonalenia praktycznej zdolności studenta w zakresie analizy tekstu orzeczenia sądu w sprawie administracyjnej. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu konstrukcji orzeczeń sądowych, interpretują treść orzeczeń oraz naukowych glos do tychże orzeczeń. Konwersatoryjny charakter zajęć umożliwia wymianę poglądów i dyskusję.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Źródła poznania orzecznictwa w sprawach administracyjnych. Struktura orzeczenia sądu administracyjnego.
Przesłanki dopuszczalności drogi sądowoadministracyjnej.
Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym w świetle orzecznictwa.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – problemy poruszane w orzecznictwie.
Zasady ogólne KPA w orzecznictwie.
Czynny udział strony w postępowaniu administracyjnym.
Instytucja pozostawienia podania bez rozpoznania w ujęciu SN i NSA.
Składniki decyzji administracyjnej w orzecznictwie.
Analiza przyczyn rozbieżności w orzecznictwie sądowym na przykładzie zagadnienia podpisu na decyzji administracyjnej.
Przesłanki i przebieg kontroli instancyjnej w ujęciu SN i NSA.
Orzeczenie kasacyjne organu odwoławczego – przegląd orzecznictwa.
Zakaz reformationis in peius – przegląd orzecznictwa.
Rażące naruszenie prawa w orzecznictwie SN i NSA
Konstrukcja prawna skargi kasacyjnej.
Skarga kasacyjna w ujęciu orzecznictwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwersatoryjny; dyskusja
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: samodzielne opracowanie i omówienie orzeczenia sądu administracyjnego; obecność na zajęciach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie ustne
KRYTERIA ZALICZENIA: umiejętność analizy orzecznictwa sądów administracyjnych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2007.
2.B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2008.
3.B. Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008.