Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0014
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Wykład jest przeznaczony dla studentów posiadających ogólna wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zainteresowanych postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Uczestnicy powinni mieć zdany egzamin z prawa administracyjnego.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Studenci otrzymują ogólną wiedzę o postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym w administracji, jego celach, prawach i obowiązkach uczestników postępowania, środkach prawnych oraz środkach egzekucyjnych. Zajęcia mają doprowadzić słuchaczy do przyjęcia postawy odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków publicznych, a jednocześnie umiejętności właściwej oceny sytuacji zobowiązanego. Studenci powinni zdobyć umiejętność krytycznej analizy poszczególnych instytucji w prawie egzekucji administracyjnej oraz poruszać się w poszczególnych etapach procedury egzekucyjnej w administracji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Miejsce prawa o postępowaniu egzekucyjnym w prawie administracyjnym. Ewolucja prawa o postępowaniu administracyjnym

Obowiązek publiczno-prawny

Organy egzekucyjne.

Wierzyciel. Zobowiązany

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego

Czynności egzekucyjne

Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Zbieg egzekucji.

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym
Egzekucja należności pieniężnych: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja należności pieniężnych: z rachunków bankowych, z praw majątkowych
Egzekucja należności pieniężnych: z ruchomości

Egzekucja należności pieniężnych: z nieruchomości

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: grzywna w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze

Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym: odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu, przymus bezpośredni

Postępowanie zabezpieczające
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe, praca z tekstem, praca w grupie.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Obecność i aktywność na zajęciach. Przygotowanie trzech prac zaliczeniowych.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Prace zaliczeniowe na tematy związane z wybranymi zagadnieniami poruszanymi na wykładach.
KRYTERIA ZALICZENIA: Prawidłowość i samodzielność przedstawionych prac.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Lublin 2004
R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 20067
Z. Leoński, Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań 2003
W. Grześkiewicz, Egzekucja administracyjna – teoria i praktyka (z orzecznictwem sądowo administracyjnym), Wolters Kluwer 2006
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjune i egzekucyjne w administracji. Kazusy, red. A. Skoczylas, Warszawa 2008