Prawo wyznaniowe (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0046
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Posiadanie przez studentów podstawowej wiedzy na temat systemu prawa polskiego. W zajęciach uczestniczą studenci III roku, stąd należy przyjąć, iż posiadają oni podstawową wiedzę prawniczą
CEL ĆWICZEŃ: Celem ćwiczeń jest przedstawienie unormowań prawa wyznaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego prawa wyznaniowego. Tło zasadniczych rozważań stanowi rys historyczny i wątki prawnoporównawcze. Studenci uzyskają wiedzę na temat sytuacji prawnej jednostki oraz wspólnot religijnych w zakresie wolności sumienia i religii. Nabyta wiedza powinna wpłynąć na ukształtowanie się u nich świadomości praw przynależnych własnej wspólnocie religijnej oraz postawy poszanowania praw należnych innym, a także powinna zaowocować umiejętnością praktycznego stosowania norm z zakresu prawa wyznaniowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wprowadzające, pojęcie prawa wyznaniowego i związku wyznaniowego, unormowania państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych
Zarys historii tolerancji i wolności religijnej, systemy relacji państwo–kościół w ujęciu historycznym, państwa wyznaniowe a państwa świeckie – cechy, przykłady
Historia relacji państwo–kościół w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regulacji wyznaniowych przyjętych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów
Źródła polskiego prawa wyznaniowego
Gwarancje wolności sumienia i religii wynikające z Konstytucji RP, status jednostki w zakresie wolności sumienia i religii, zrzeszenia w celach religijnych, zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie
Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo–kościół w Polsce
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Stolicy Apostolskiej i Państwa Miasta Watykańskiego, specyfika konkordatu jako umowy miedzynarodowej
Funkcje publiczne związków wyznaniowych (w tym: wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, działalność naukowa, edukacyjna, pomoc społeczna, ochrona dóbr kultury, nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach)
Działalność własna związków wyznaniowych (w tym: kult publiczny, duszpasterstwa szczególnych grup społecznych, ochrona danych osobowych w ramach działalności związków wyznaniowych)
Administracja wyznaniowa (rejestr kościołów i związków wyznaniowych), komisje państwowo-kościelne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład, dyskusja, praca z tekstami aktów prawnych, wykorzystanie materiałów źródłowych, rozwiązywanie kazusów, prezentacja multimedialna
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczęszczanie na zajęcia i posiadanie wiedzy objętej tematyką zajęć
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie na ocenę
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna weryfikowana poprzez kolokwia ustne i pisemne, frekwencja, aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wydanie 2: rozszerzone i zaktualizowane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
2.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
3.H. Misztal, Historia relacji państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz, wyd. 2, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Lublin-Sandomierz 2003, s. 75-172.
4.J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
5.Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2007.