Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10200-XXXX-02WYK0028
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Prawo prywatne międzynarodowe dotyczy międzynarodowego obrotu cywilnoprawnego, w zakresie prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego , prawa pracy. Jego zadaniem jest wskazanie właściwego systemu prawnego lub właściwych reguł cywilnoprawnych w sytuacji gdy stosunek prawny (umowa , zawarcie małżeństwa) odbywa się na ”styku” różnych systemów prawnych poszczególnych państw (element transgraniczny stosunku prawnego). Pozwala sędziemu, który prowadzi sprawę z „elementem międzynarodowym” o charakterze cywilnym na zastosowanie reguł prawnych np. jednego z państw z którym stosunek prawny jest związany poprzez obywatelstwo strony, miejsce położenia rzeczy, czy też miejsce zawarcia umowy. Przedmiot zawiera analizę reguł wewnętrznych prawa polskiego jak też umów międzynarodowych, prawa unijnego (rozporządzeń i dyrektyw) oraz elementy międzynarodowego postępowania cywilnego np. w zakresie jurysdykcji sądów, uznania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych, znoszenia barier w swobodzie przepływu orzeczeń i tworzenia europejskiej przestrzeni sądowej w sprawach cywilnych
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Wprowadzenie do podstawowych pojęć i mechanizmów prawa prywatnego międzynarodowego, poznanie „metody kolizjonistycznej”, budowy normy kolizyjnej, poszukiwania prawa właściwego dla grup różnych stosunków prawnych lub zdarzeń cywilnoprawnych. Praktyczne stosowanie nabytych umiejętności. Umiejętność odpowiedzi na pytanie np. jakie prawo należy zastosować do formy zawarcia małżeństwa (ceremoniału) w Wielkiej Brytanii pomiędzy obywatelem polskim a obywatelką Iraku albo jakie prawo należy zastosować do umowy sprzedaży towaru (telewizorów plazmowych) zawartej pomiędzy przedsiębiorcą polskim a chińskim. Sposób postępowania przy uznaniu orzeczenia rozwodowego sądu niemieckiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
1
Pojęcie Prawa Prywatnego Międzynarodowego
2
Budowa i funkcja normy kolizyjnej
3
Klauzula porządku publicznego, niejednolite prawo, odesłanie
4
Jurysdykcja , uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych
5
Europejska przestrzeń sądowa
6
Prawo właściwe dla kontraktów ( umowy: sprzedaży, o dzieło, licencyjna)
7
Prawo właściwe dla stosunków rodzinnych
8
Prawo właściwe dla deliktów, ochrona konsumenta, produkt niebezpieczny
9
Prawo właściwe dla własności , praw rzeczowych, zastawu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład tradycyjny, metody dialogowe, kazusy.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Osiągnięcie minimum wiedzy z zakresu materiału objętego wykładem i ćwiczeniami, zaliczenie ćwiczeń.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin pisemny, testowy składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza z zakresu przedmiotu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2008, LexisNexis.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe
2.K. Kruczalak, Zarys Międzynarodowego Prawa Prywatnego . Część ogólna Gdańsk 2001
3.W. Ludwiczak, prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 1990