Prawo handlowe (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02WYK0017
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Prawo handlowe
Efekty kształcenia:
K_K01Jest gotów do oceny poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie znaczenie odpowiedzialnego wypełniania swojej roli zawodowej także w sytuacjach zmieniających się potrzeb społecznych. Uznaje konieczność rozwoju zawodowego.
K_K02Uznaje znaczenie wiedzy prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej oraz jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego.
K_K03Potrafi odpowiedzialnie oceniać priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbać o terminową i efektywną realizację zadań.
K_K04Jest przygotowany do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej. Potrafi wskazywać i rozstrzygać problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną oraz cudzą pracą i działalnością.
K_K05Jest przygotowany do inicjowania i realizacji działań na rzecz interesu publicznego, w szczególności projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty prawne. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe skutki społeczne i prawne swojej działalności.
K_K06Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji w oparciu o normy etyczne i prawne, na podstawie krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy.
K_K07Odpowiedzialnie wypełnia swoją rolę zawodową oraz zobowiązania społeczne.
K_K08Jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Wykazuje aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia na rynku pracy.
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych (typowych i nietypowych) procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03Potrafi posługiwać się pojęciami prawnymi w celu analizowania zjawisk prawnych oraz formułowania i rozwiązywania problemów, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), w tym nowoczesnych technologii (ICT).
K_U05Posiada umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie, testowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych służących opracowaniu i prezentacji hipotez oraz wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych.
K_U06Posiada umiejętność identyfikowania przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych, politycznych, oraz prognozowania ich skutków prawnych.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny formułować hipotezy w specjalistycznym języku prawniczym (w tym języku obcym, co najmniej na poziomie B2+), na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystania różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego w celu komunikowania się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców, przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_U09Posiada umiejętność właściwego doboru źródeł i informacji z nich pochodzących w celu merytorycznej oceny, krytycznej analizy, syntezy i twórczej argumentacji problemów oraz prezentacji ich w zakresie nauk prawnych.
K_U10Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierując jego pracami, umie przyjmować i wyznaczać zadania oraz prowadzić debatę. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zadania celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U12Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w tym uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.
K_W01Zna miejsce i znaczenie nauk prawnych w systemie nauk i ich relacje do innych nauk i dyscyplin naukowych.
K_W03Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, również w języku obcym, co najmniej na poziomie B2+.
K_W04Ma szeroką wiedzę na temat źródeł prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna szczegółowe uwarunkowania tworzenia prawa i stosowania.
K_W05Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach wykładni prawa.
K_W06Ma znaczną wiedzę dotyczącą cech i funkcji podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa.
K_W07Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych. Zna i rozumie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i etyczne funkcjonowania wybranych instytucji prawa.
K_W09Posiada uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych oraz o ich kontekście aksjologicznym i wpływie na poszczególne dziedziny prawa.
K_W10Dysponuje wiedzą o metodach i narzędziach pozyskiwania danych właściwych dla poszczególnych dziedzin prawa, pozwalających opisywać struktury i instytucje prawne.
K_W11Posiada zaawansowaną wiedzę o normach prawnych dotyczących struktur i instytucji prawnych oraz rządzących nimi prawidłowościach. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa.
K_W12Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o procedurach prawnych i procesie ich stosowania.
K_W13Zna i rozumie aksjologiczny kontekst oraz normatywne i praktyczne skutki przedsiębiorczości.
K_W14Dysonuje wiedzą na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju. Zna i rozumie różnorodne uwarunkowania prowadzonej działalności.
K_W15Zna zasady i normy etyczne obowiązujące zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych.
K_W16Zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań)
CELE
w zakresie wiedzy – opanowanie przez Słuchaczy siatki pojęciowej z zakresu tzw. „wewnętrznego” i „zewnętrznego” prawa przedsiębiorstw (przede wszystkim prawa spółek, prawa papierów wartościowych i prawa umów)
w zakresie postaw – krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
w zakresie umiejętności – samodzielne posługiwanie się relewantnym materiałem normatywnym; omówienie zasad podejmowania i rejestracji działalności gospodarczej, analiza tworzenia i funkcjonowania spółek handlowych, prezentacja podstawowych typów papierów wartościowych i umów handlowych (gospodarczych)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prawo handlowe – pojęcie i systematyka. Geneza i rozwój historyczny prawa handlowego. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Źródła prawa handlowego. Pojęcie przedsiębiorcy, jego ewolucja i aktualne znaczenie.
Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu. Firma a inne oznaczenia odróżniające. Rodzaje zastępstwa w obrocie handlowym; prokura.
Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Ewidencja działalności gospodarczej.
Pojęcie i formy prawne spółek; zasada numerus clausus form prawnych spółek. Rodzaje, typy i formy ustrojowe spółek. Instytucje ogólne prawa spółek: umowa spółki; członkostwo; prawa i obowiązki wspólników; wkłady i kapitały własne; wyodrębnienie majątkowo-organizacyjne a problem podmiotowości prawnej; wadliwość umowy spółki oraz innych aktów organizacyjnych. Zagadnienia kolizyjnoprawne.
Spółka cywilna. Problem tzw. spółki cichej.
Spółka jawna. Spółka partnerska.
Spółka partnerska – c.d. Spółka komandytowa. Spółka komandytowo-akcyjna.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi ogólne. Powstanie spółki z o.o. Kapitał zakładowy spółki z o.o.: istota i funkcje; podwyższenie kapitału zakładowego; obniżenie kapitału zakładowego.
Status prawny wspólników spółki z o.o.: treść praw i obowiązków wspólników; zmiany treści praw i obowiązków wspólników; nabycie i utrata statusu wspólnika. System organów spółki z o.o.: zarząd; rada nadzorcza i komisja rewizyjna; zgromadzenie wspólników.
System organów spółki z o.o. – c.d. Odpowiedzialność cywilnoprawna. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.
Spółka akcyjna – uwagi ogólne. Powstanie spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej: istota i funkcje; podwyższenie kapitału zakładowego; obniżenie kapitału zakładowego.
Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki. Status prawny akcjonariuszy: treść praw i obowiązków akcjonariuszy; zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy; nabycie i utrata statusu akcjonariusza.
System organów spółki akcyjnej: zarząd; rada nadzorcza; walne zgromadzenie akcjonariuszy. Odpowiedzialność cywilnoprawna. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.
Elementy prawa koncernowego. Łączenie się spółek. Podział spółek.
Przekształcanie spółek. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). Spółka europejska (SE).
Prawo papierów wartościowych – część ogólna (pojęcie, rodzaje, funkcje).
Weksle.
Obligacje. Dowody składowe.
Prawo umów – część ogólna (pojęcie, rodzaje, źródła).
Znaczenie umowy w obrocie gospodarczym.
Wykonanie i skutki niewykonania umów.
Umowy o pośrednictwo – umowa zlecenia, umowa agencyjna.
Szczególne rodzaje agencji. Umowa komisu. Umowa maklerska. Umowa brokerska.
Umowa franchisingu.
Umowa dystrybucyjna. Umowa factoringu.
Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw – umowa leasingu. Licencja.
Umowy bankowe. Umowa rachunku bankowego.
Umowa kredytu. Umowa pożyczki.
Gwarancja bankowa. Akredytywa.
Prawne zabezpieczenia wierzytelności.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład, analiza orzecznictwa, studium przypadku
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: ustna

KRYTERIA ZALICZENIA: udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:

1.A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
2.A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006.
3.J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008.
4.A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.A. Kidyba (red.) Meritum. Prawo spółek 2007/2008, Warszawa 2007.
2.J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
3.System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, t. 2A i 2B, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006.
4.System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008; t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
5.S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz Suplement do t. I-IV, Warszawa 2005-2010.