Prawo nieletnich (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02WYK0010
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: przedstawienie i analiza przepisów karnych w najważniejszych ustawach pozakodeksowych
CEL WYKŁADÓW: nabycie umiejętności interpretacji przepisów karnych w ustawach pozakodeksowych oraz stosowania ich do konkretnych stanów faktycznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
Pojęcie, zakres, źródła i ewolucja prawa nieletnich
Cechy, funkcje i koncepcje prawa nieletnich
Podmiot prawa nieletnich – pojęcie nieletniego, małoletniego, młodocianego
Zasady prawa nieletnich
Ochrona nieletniego przed demoralizacją i przestępczością
Prawo karne nieletnich
Ochrona nieletniego przed złym traktowaniem
Ochrona małoletniego w prawie cywilnym i administracyjnym
Ochrona nieletniego w stosunkach pracy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: praca pisemna
KRYTERIA ZALICZENIA: orientacja studenta w omówionych przepisach, umiejętność ich wykładni i stosowania do konkretnych stanów faktycznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Treść wykładów, obowiązujące aktualnie ustawy dotyczące tematów zajęć wraz z wybranymi orzeczeniami sądowymi
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Grześkowiak, Postępowanie w sprawach nieletnich. Polskie prawo nieletnich, Toruń 1986; A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Lublin 1984; A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Gdańsk 2002; K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004.