Prawo karne (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10400-XXXX-02SEM0011
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zaliczenie egzaminu z prawa karnego i postępowania karnego; uczestnictwo w proseminarium z prawa karnego (III r. ); Tylko dla studentów prawa (IV-V r.)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wymogi merytoryczne, metodologiczne i formalne dotyczące pracy magisterskiej (omowienie); wybór zagadnienia stanowiacego przedmiot pracy badawczej; przygotowanie pracy magisterskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
G. Rejman (red.), kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Warszawa 1999;
A. Wasek (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 1-2, Warszawa 2005.