Historia prawa (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0024
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe źródła powstania i poznania prawa w aspekcie historycznym ze szczególnym uwzględnieniem historii prawa polskiego. Historia prawa cywilnego, karnego oraz postępowania sądowego. Charakterystyka porównawcza podstawowych instytucji w poszczególnych dziedzinach prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
· S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1 i 2, Kraków 1998.
· K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1997.
· M. Czepelak i in., Historia prawa sądowego. Repetytorium, Zakamycze 2000.
· Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyboru dokonali M. J. Ptak, M. Kinstler, Wrocław 1999.
· Historia państwa i prawa Polski. Źródła., wyboru dokonali F. Połomski, P. Jurek, Wrocław 1998.