Wybrane zagadnienia dawnego polskiego prawa karnego (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Kod ECTS:10400-XXXX-02WYK0051
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Poglądy autorów z okresu Polski przedrozbiorowej na temat przyczyn przestępczości. Przestępstwa polityczne (m. in. obraza majestatu, przestępstwa przeciwko zgromadzeniom szlacheckim). Przestępstwa obyczajowe. Słynne procesy I Rzeczypospolitej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
· J. Rafacz, Dawne polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1932
· Z. Zdrójkowski, Dawne polskie prawo karne ziemskie od połowy XV do połowy XVIII wieku, [w:] Historia państwa i prawa Polski, t. II, Warszawa 1966
· Lityński, Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI-XVIII wieku, Katowice 1976
· H. Grajewski, Poglądy na przyczyny przestępczości w piśmiennictwie dawnej Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 1959, z. 14
· H. Grajewski, Przyczyny przestępczości w ujęciu ustawodawstwa Polski przedrozbiorowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 1958, z. 9
· B. Baranowski, Sprawy obyczajowe w sądownictwie wiejskim w Polsce wieku XVII i XVIII, Łódź 1955
· S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1968
Notatki z zajęć.