Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02SEM0027
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zainteresowanie uczestnika seminarium problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
CEL WYKŁADÓW:
Zajęcia obejmują swą treścią przygotowanie metodologiczne oraz pracę teoretyczną mającą na celu pomoc studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej z przedmiotu. Uczestnicy seminarium samodzielnie przygotowują pracę zgodną z ich tematem zainteresowań pod nadzorem i kierownictwem promotora. Praca na seminarium polega na wskazaniu źródeł, podstawowej literatury oraz ważnych aspektów przygotowywanego zagadnienia pracy. Praca na seminarium obejmuje również pracę nad tekstem przygotowanym przez uczestników (odczyt), krytyczne uwagi oraz udzielenie wskazówek w celu naniesienia poprawek w pracy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wskazanie instytucji prawa pracy, mogących stanowić przedmiot pracy
Dyskusja z seminarzystami nad propozycją tematów prac
Wybór tematu i ukierunkowanie w podejściu do danego problemu badawczego
Wskazanie źródeł i podstawowej literatury związanej z zagadnieniami przygotowywanej pracy
Prezentacja przez studenta bibliografii i źródeł dotyczących pracy

Prezentacja przez studenta przygotowanej części pracy


Prezentacja korpusu pracy, wraz z bibliografią oraz wykazem źródeł
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: dyskusja, prezentacja.
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Prezentacja źródeł i bibliografii dotyczącej tematu pracy magisterskiej, prezentacja części przygotowanej pracy, zatwierdzenie pracy przez promotora.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: I semestr - ZBO; II semestr - ZBO.
KRYTERIA ZALICZENIA:
Obecność na seminariach, pozytywna ocena pracy seminarzysty przez promotora.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA :
Zarówno literatura obowiązkowa i uzupełniająca uzależniona jest od przygotowywanego tematu pracy magisterskiej.