Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0027
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
BLOKI PROBLEMOWE:
Zagadnienia wstępne, źródła prawa pracy
Nawiązanie stosunku pracy
Zmiana stosunku pracy
Ustanie stosunku pracy
Treść stosunku pracy – wiadomości ogólne
Wynagrodzenie za pracę
Czas pracy
Urlopy pracownicze
Ochrona zdrowia i życia pracownika
Odpowiedzialność prawna stron stosunku pracy
Spory ze stosunku pracy
Ubezpieczenia społeczne
Bezrobocie w Polsce i w innych krajach UE
Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy
Podmioty zbiorowego prawa pracy
Zasady zbiorowego prawa pracy
; Ćwiczenia obligatoryjne dla studentów prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Cel poznawczy i dydaktyczny: Prezentacja w formie ćwiczeń instytucji polskiego prawa pracy oraz uregulowań z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce z odniesieniem do zjawiska europeizacji polskiego prawa pracy. Dokonywanie analizy porównawczej polskich rozwiązań z rozwiązaniami w innych państwach europejskich. Wskazywanie na aktualne problemy w zakładach pracy. Ponadto poznanie warsztatu pracy specjalisty ds. kadrowo-płacowych, kadrowca, kierownika personalnego.

Ćwiczenia audytoryjne dotyczą w szczególności pozyskiwania przez studentów umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dokumentacji płacowej, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Poznania systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce w tym zagadnień takich jak: system emerytalny, renty oraz dodatki do rent, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego, konstrukcja prawna ubezpieczenia wypadkowego, postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, koordynacja świadczeń z ubezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. Ponadto celem ćwiczeń jest nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu zbiorowego prawa pracy – współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi, dialog społeczny, spory zbiorowe, partycypacja pracownicza.

Ćwiczenia prowadzone są w formie warsztatowej, w trakcie zajęć rozwiązywane są kazusy z zakresu prawa pracy. Studenci w drugim semestrze mają obowiązek napisać sprawozdanie z rozprawy w sądzie pracy z zakresu prawa pracy (z uwzględnieniem procedury i przedmiotu materialnego sporu).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowe podręczniki
1.L. Florek, T. Zieliński: Prawo pracy, 8.wyd., C. H. Beck, Warszawa 2008
2.P. Nowik, E. Wronikowska, Zbiorowe prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2008
3.L. Florek, Europejskie prawo pracy, 2. wyd., LexisNexis, Warszawa 2005
4.Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa 2006
5.K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, TNOiK, Toruń 2003 + J. Piątkowski, Suplement, TNOiK, Toruń 2004
6.J. Piątkowski, Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce, TNOiK, Toruń 200
7.Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), TNOiK, Toruń 2001
8.Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, G. Goździewicz (red.), TNOiK, Toruń 2002

Podstawowe komentarze
1.Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, 4. wyd., C. H. Beck, Warszawa 2007
2.Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, 4. wyd., ABC, Warszawa 2005