Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0021
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Ćwiczenia przeznaczone są dla studentów II roku studiów prawniczych. Stanowią integralną część zajęć obowiązkowych z zakresu prawa administracyjnego.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Studenci zyskują ogólną wiedzę o administracji publicznej oraz prawie administracyjnym. W wyniku zajęć wyrabiają w sobie postawę współuczestniczenia i odpowiedzialności oraz służby publicznej. Zyskują umiejętność poruszania się w świecie administracji publicznej oraz krytycznej analizy przepisów prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie administracji. Rodzaje administracji

Dualistyczny podział prawa. Pojęcie prawa administracyjnego. Podział prawa administracyjnego.

Źródła prawa administracyjnego: charakterystyka, zorganizowane źródła prawa administracyjnego, niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Organizacja administracji rządowej

Ustrój samorządu terytorialnego

Ustrój samorządu terytorialnego

Prawo zagospodarowania przestrzennego

Prawo zagospodarowania przestrzennego
Prawo zagospodarowania przestrzennego
Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Prawo o gospodarowaniu nieruchomości

Prawo o gospodarowaniu nieruchomości

Prawo o gospodarowaniu nieruchomości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Egzamin obejmuje test z zagadnień omawianych na ćwiczeniach oraz na wykładzie oraz trzy pytania opisowe z zagadnień omawianych na wykładzie.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny (Egzamin poprawkowy: ustny)
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna – zaliczenie testu wymaga otrzymania co najmniej 17 punktów z 30, zaliczenie części opisowej wymaga odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Brak zaliczenia którejkolwiek części (testy – pytania opisowe) powoduje niezaliczenie egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited 2009
Prawo administracyjne, Ćwiczenia, red. P. Suwaj, Warszawa 2009
Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Warszawa 2002
I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, K. Strzyczkowski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część materialne, Warszawa 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Z Duniewska i in, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010
J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część 1, Kraków 1995, Część 2, Zakamycze 2005
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa 2004
Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004
Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2006
E. Ochendowski, Prawo administracyjne, Toruń 2009
J. Sługocki, Prawo administracyjne, Zakamycze 2002
B. Szmulik, S. Serafin. K. Miaskowska, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010
Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2009
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2010
I. Lipowicz, R. Mędrzecki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010
Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, red. W. Bednarek, Olsztyn 2000