Duchowość prawosławna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Ekumeniczny
Kod ECTS:08200-XXXX-0101WYK0037
Kierunek studiów: Teologia - Ekumenizm (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład systematyczny, wprowadzający w zagadnienie prawosławnej duchowości, z zaakcentowaniem specyfiki wrażliwości Kościoła prawosławnego. Jest wprowadzeniem do wykładu monograficznego z prawosławnej duchowości (dra hab. K. Leśniewskiego) w roku akademickim 2009/2010.

; Wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Kończy się egzaminem na koniec roku akademickiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja prawosławnej duchowości, w jej rozwoju historycznym, ze wskazaniem na źródła (wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, hellenizm chrześcijański i tradycje egipskich "terapeutów", chrześcijańscy neoklasycy IV w.) i przejawy (Ojcowie pustyni i duchowość monastyczna, duchowość bizantyjska: Św. Grzegorz Palamas i synteza palamicka, "Słowiańskie Bizancjum": dwa modele życia duchowego na Rusi, starcy pustyni, "modlitwa Jezusowa", "szaleni dla Królestwa Bożego") oraz z zaakcentowaniem specyficznej wrażliwości Kościoła prawosławnego (doświadczenie mistyczne, teologia ikony, theosis - metamorfosis natury człowieka, nadzieja na powszechne zbawienie).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
P. Evdokimov, Poznanie Boga w tradycji wschodniej. Patrystyka, liturgia, ikonografia, Kraków 1996; I. Mantzaridis, Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej, Lublin 1997; J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa 1984; Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska, Lublin 1999; Opowieści pielgrzyma, przekł. A. Wojnowski, Kraków 1993; T. Špidlik, I. Gargano, Duchowość Ojców greckich i wschodnich, Kraków 1997; T. Špidlik, Wielcy mistycy rosyjscy, Kraków 1996; Bp. Kallistos (Ware), Królestwo wnętrza, Lublin 2003.