Nowe ruchy religijne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Fundamentalnej
Kod ECTS:08200-XXXX-0108WYK0038
Kierunek studiów: Teologia Fundamentalna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład dla kursu wyższego studentów I-II roku Instytutu Teologii Fundamentalnej w wymiarze 60 godzin w skali roku. Celem wykładu jest uwrażliwienie studentów na „eksplozję” powstawania w ostatnich latach sekt i nowych ruchów religijnych. Dokonanie odpowiedzi, jaką wartość przedstawiają nowe ruchy religijne dla chrześcijańskiej teologii oraz ocena ich w świetle ostatecznej Prawdy. Taka postawa pozwoli na ustalenie tego, co w nauczaniu sekt trzeba odrzucić, ale też i tego, co w nich może być wartościowe dla teologii. Dokonanie refleksji nad tym, co oferują sekty (natychmiastowe rozwiązanie problemów i nadzieję), co po pewnym czasie okazuje się na ogół złudne.

Ograniczenia: żadne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Problemy terminologiczne. Przyczyny powstania. Socjologia i psychologia sekt. Typologia sekt. Opis sekt i nowych ruchów religijnych. Mechanizmy wyboru nowej religii. Podstawowe akcenty w nauczaniu sekt i nowych ruchów religijnych. Sekty jako grupy destrukcyjne. Niektóre zjawiska patologiczne związane z działalnością sekt. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec sekt i nowych ruchów religijnych. Geneza, rozwój, doktryna, New Age. Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Hare Kriszna. Kościół Zjednoczeniowy – Sun Myung Moon.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny (tradycyjny); metody nauczania wspieranego odwołującego się do zaprezentowania świadectw osób uwikłanych lub będących w sektach. Stosowane są także metody nauczania wsparte technikami informacyjnymi. Metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis i dyskusja.

Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Wykład prowadzony jest w wymiarze 60 godzin w skali roku. Przeznaczony jest dla studentów studiów doktoranckich Instytutu Teologii Fundamentalnej. Dla studentów ze specjalizacji religioznawczej wykład kończy się egzaminem ustnym, natomiast dla studentów chrystologii i eklezjologii jest jako zaliczenie bez oceny (wystarczy aktywne uczestnictwo w wykładzie).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bp Z. Pawłowicz. Stanowisko Kościoła wobec sekt i nowych ruchów religijnych. W: H. Zimoń (red.). Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Lublin 2000 s. 563-582; M. Libiszowska-Żółtkowska. Nowe ruchy religijne w zwierciadle socjologii. Lublin 2001; S. Wargacki. New age. W: H. Zimoń (red.). Religia w świecie współczesny. Zarys problematyki religiologicznej. Lublin 2000 s. 451-486; 1995; Papieska Rada Kultury. Papieska Rada Do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Kraków 2003; B. Ferdek. Sekty i nowe ruchy religijne. Wrocław 1998; G. Fels, Dwa oblicza Hare Kriszna. Niepokalanów 1997; A. Zwoliński, Anatomia sekty, Kraków 1996; A. Zwoliński. Na zachód od Gangesu. Kraków 1998; B. Wujek (red.), Nowe religie i sekty wyzwaniem dla Kościoła. Materiały z sesji misyjno-pastoralnej, Pieniężno 26 – 28 XI 1993; J. Vernette, Sekty, Warszawa 1998; R. N. Baer, W matni New Age, Kraków 1996; W. Dzieża, A. Posacki, S. Pyszka. Katolik wobec sekt. Kraków 1998; P. Occhiogrosso. Sekty religijne wyznania. Warszawa 1999. Zwoliński A.: Anatomia sekty. Kraków 1996; A. Zwoliński. Scjentologia. Kraków 2007; J. Ritchie. Tajemniczy świat sekt i kultów. Tł. I. Bajer. Warszawa 1994; W. Kowalak. Nowe ruchy religijne i parareligijne. „Nurt SVD” 2:1995 s. 21-42. M. Pytlak. Rozpoznac sektę. Kryteriologia sekt. Lublin. 2002.