Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Stary Testament (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej
Kod ECTS:08200-XXXX-0109WYK0047
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do dwuletniego cyklu wykładów: Miejsce Pisma św. w teologii moralnej. I. Etyka Starego Testamentu jako etyka Przymierza: pojęcie i struktura Przymierza; Przymierze a etyka; religijny i responsoryjny charakter etyki Przymierza; wspólnotowy wymiar etyki Przymierza. II. Wybrane zagadnienia z etyki Starego Testamentu: moralny sens Dekalogu; grzech i nawrócenie w Starym Testamencie; starotestamentalna koncepcja wiary i nadziei.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Encyklika "Veritatis splendor"; publikacje prowadzącego wykład: Fundamentalne zobowiązania moralne Izraela w ramach etyki Przymierza. RTK 27:1980 z. 3 s. 5-20; Nawrócenie w ujęciu proroków. RTK 28:1981 z. 3 s. 5-18; Życie nadzieją w świetle Pisma św. W: Nadzieja w postawie ludzkiej (Homo meditans VII) Red. W. Słomka. Lublin 1992 s. 95-109; Przesłanki biblijne moralności chrześcijańskiej. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła. Red. B. Jurczyk. Lublin 1994 s. 101-109; Rola wiodących idei biblijnych w teologii moralnej. W: Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997 s. 259-292.