Metafizyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0055
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Założeniem wykładu jest przekaz tradycyjnej myśli metafizycznej. Jego celem jest zdobycie przez studentów umiejętności krytycznej konfrontacji z innymi stanowiskami filozoficznymi oraz zdolność aplikacji wiedzy metafizycznej do teologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Przedstawienie genezy i treści klasycznej metafizyki u
Platona, Arystotelesa i Tomasza z Akwinu oraz jej
współczesnej krytyki u Heideggera.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura
podstawowa
Arystoteles, Metafizyka, tłum. Leśniak K., Wwa 2003; Platon, Fedon, tłum. Witwicki W., Wwa 2006; Państwo, tłum. Witwicki W., Kęty 2001; Sofista, tłum. Witwicki W., Kęty 2002; Parmenides, tłum. Witwicki W., Kęty 1999; Heidegger M., Bycie i czas, tłum. Baran A., Wwa 2005.

uzupełniająca
Bigaj J., Zrozumieć metafizykę, Toruń 2004; Disse, J., Metafizyka od Platona do Hegla, Kraków 2005;
Krąpiec, M. A., Metafizyka, Lublin 1995; Maryniarczyk A., Zeszyty z metafizyki, Lublin 2000-06
Reale, G., Historia filozofii, Lublin 1996