Filozofia przyrody (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0054
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład rozpoczynam przybliżeniem historycznego wymiaru filozofii przyrody oraz zagadnień metaprzedmiotowych: od różnych koncepcji naturalizmów, poprzez pluralizm epistemologiczny i autonomię nauk przyrodniczych aż do roli dialogu interdyscyplinarnego w poszukiwaniu prawdy. Nowoczesna kosmologia filozoficzna wykorzystuje wyniki nauk empirycznych, uwzględniając teorie struktury materii czy początku wszechświata . Nie można pominąć zagadnień, które odnoszą się do tego, co przekracza wymiar fizyczny. Analizuję zatem treść listu Jana Pawła II do Dyrektora Obserwatorium Watykańskiego., encykliki Fides et ratio oraz przesłania do Papieskiej Akademii Nauk.
W drugim semestrze koncentruję się na problematyce ewolucjonizmu chrześcijańskiego z uwzględnieniem podstaw teorii ewolucji, ontologicznych deklaracji w sporach wokół darwinizmu, antyewolucyjnego kreacjonizmu oraz emergentyzmu i superweniencji. Na zakończenie podejmuję kwestię transcendencji człowieka wobec przyrody.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
McGrath Alister, Dawkins' God: Genes, Memes, and the Meaning of Life, Oxford: Blackwell Publishing 2004.
Hajduk Zygmunt, Filozofia Przyrody - Filozofia Przyrodoznawstwa: Metakosmologia, Lublin: TN KUL 2004.
Heller Michał, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków: Znak 2004.
Życiński Józef, Bóg i ewolucja. Podstawowe zagadnienia ewolucjonizmu chrześcijańskiego, Lublin: TN KUL 2002.