Pedagogika rodziny (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0055
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Pedagogika rodziny
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Zakłada się znajomość usystematyzowanej wiedzy na temat funkcji wychowawczej rodziny, jej uwarunkowań i znaczenia, znajomość podstawowych faktów związanych z rzeczywistością wychowania w rodzinie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: W zakresie realizacji zadań wykładu przedstawiony jest subdyscyplinarny
charakter pedagogiki rodziny, podstawowe problemy metodologiczne, rozwój wiedzy o rodzinie
w pedagogice, rozumienie pojęcia rodziny. Wykład zawiera podstawowe treści
dotyczące definiowania funkcji wychowawczej rodziny oraz ustaleń terminologicznych w zakresie
jej prototypowości, relacyjności, komplementarności i progresywizmu. Podjęta jest problematyka
uwarunkowań poziomu realizacji funkcji wychowawczej. Wskazane są także zagadnienia
określania normy i patologii w pedagogicznej analizie procesu wychowania w rodzinie oraz główne
kierunki działań pedagoga wynikające z faktu homo familiaris.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny (tradycyjny)
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: Obowiązująca: Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familiologiczne, Toruń 2006.
J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin2002
Uzupełniająca: Kiereś B. Nowak M., Opozda D. (red.), Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003). Lublin: 2006.
D. Opozda, Wybrane problemy pedagogiki rodziny jako subdyscypliny pedagogicznej, w: Kawula S., Marynowicz-Hetka E., Przecławska A., (red.), Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Olsztyn 2003
L.Turos Pedagogika rodziny, w: L. Turos (red.), Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Warszawa 1999