Kościelne prawo publiczne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10900-XXXX-0200CWI0021
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo publiczne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Zapoznanie studentów z tekstami Magisterium Kościoła dotyczącymi wolności religijnej oraz relacjami Stolicy Apostolskiej z państwami i organizacjami międzynarodowymi.
CEL ĆWICZEŃ: Celem Umiejętność analizy tekstów doktrynalnych Magisterium Kościoła oraz zdobycie wiedzy z zakresu ochrony wolności religijnej.
w zakresie wiedzy: w procesie realizacji treści dotyczących kościelnego prawa publicznego należy podkreślić znaczenie wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym i instytucjonalnym oraz działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych,
w zakresie postaw: wyrabianie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i krytycznej oceny informacji,
w zakresie umiejętności: umiejętność krytycznej analizy materiałów źródłowych i informacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Dualizm chrześcijański w Piśmie św.
Dualizm chrześcijański w pismach wczesnochrześcijańskich
Teoria bezpośredniej i pośredniej władzy papieża w sprawach doczesnych
Modele relacji Kościół - państwo
Podmiotowość Stolicy apostolskiej
Podmiotowość Zakonu Maltańskiego
Wolność religijna w Deklaracji Dignitatis Humanae
Zasady relacji Kościół –państwo w Konstytucji Gaudium et spes
Wolność religijna w umowach międzynarodowych
Konkordaty współczesne, pojęcie przedmiot
Nauczanie religii w konkordatach współczesnych
Małżeństwo konkordatowe (Włochy, Polska)
Status kościołów w prawie wspólnotowym i europejskim
Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem, wykorzystanie materiałów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: przygotowywanie bieżące do ćwiczeń, referaty
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność, wyniki kolokwiów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
2.H. Rahner, Kościół i Państwo we wczesnym chrześcijaństwie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
3.Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety.Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000.
4.Kultura i Prawo, redaktor serii J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999-2007T. I-V.
5.Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie, red. J. Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.M. Kosek, Podatek kościelny w niemieckim systemie prawnym, Płock 2004.
2.K. Warchałowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
3.M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004.
4.K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.