Ustrojowe prawo administracyjne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02CWI0024
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Ustrojowe prawo administracyjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni znać zasady budowy administracji publicznej, strukturę i zadania (kompetencje) podmiotów realizujących administrację publiczną, podział administracyjny, problematykę kontroli administracji publicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z organizacją aparatu administracyjnego.
METODY DYDAKTYCZNE:
TEMATY ZAJĘĆ
1Pojęcie organu administracji publicznej, klasyfikacja organów administracji publicznej
2Zasady powiązań pomiędzy podmiotami administracji publicznej, struktura administracji publicznej
3Prezydent RP, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie
4Terenowe organy administracji rządowej
5Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych
6Samorząd terytorialny w Polsce (reaktywowanie, atrybuty)
7Gmina, powiat, województwo (pojęcie, zakres działania i zadania, organy, nadzór)
8Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
9Samorządowe kolegia odwoławcze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach i kolokwiach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: kolokwium pisemne
KRYTERIA ZALICZENIA: pozytywny wynik z kolokwium końcowego (60 %), aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
2.Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Kolonia Limited 2007.
3.B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005.