Historia filozofii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:08100-XXXX-WYK0036
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Wykład ma na celu zapoznanie z podstawowymi nurtami filozofii, a także z głównymi problemami, pojęciami, koncepcjami filozoficznymi wypracowanymi przez omawianych filozofów.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Na podstawie zdobytej wiedzy powinien umieć także interpretować stanowiska i koncepcje filozoficzne rozpoznając w nich to, co aktualne i uniwersalne. Winien także umieć zaprezentować daną koncepcję filozoficzną z krytycznym odniesieniem się do niej. Poznanie historii filozofii powinno także otworzyć słuchacza na poglądy innych ludzi, a także uwrażliwić go na kwestie egzystencjalne. Słuchacz wykładu powinien umieć sformułować swoje stanowisko w tych kwestiach, poprawnie wyrazić swą opinię, a także z szacunkiem odnosić się do przekonań innych ludzi.
Wiedza:
Słuchacz wykładu powinien umieć zdefiniować podstawowe pojęcia filozoficzne (takie jak: byt, liczba, idea, doświadczenie, poznanie, substancja, forma, prawda, nieskończoność, zło, osoba, świadomość, metoda matematyczna, tolerancja, czas i przestrzeń, wartość, wolność, sens życia, język, analiza, kognitywistyka).
Umiejętności:
Powinien umieć rozpoznać i odróżnić rozumienie tych pojęć u różnych filozofów oraz porównać je ze sobą.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z projekcją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
laptop, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania
Treści programowe przedmiotu
[2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Fundamentalne problemy filozofii poruszane przez presokratyków (Tales z Miletu, Pitagoras, Demokryt, Heraklit) oraz trzech gigantów starożytności: Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Najważniejsze wątki filozofii średniowiecznej (Augustyn, Tomasz z Akwinu). Filozofia nowożytna: racjonalizm (Kartezjusz, Pascal, Spinoza, Leibniz), empiryzm (Locke, Hume), filozofia I. Kanta i G. W. Hegla. Filozofia życia (Kierkegaard, Nietzsche). Kluczowe nurty w filozofii współczesnej: fenomenologia (Husserl, Ingarden, Scheler), filozofia analityczna (Frege, Russell, Wittgenstein), egzystencjalizm (Heidegger, Sartre, Camus, Marcel), kognitywistyka (Ryle, Turing, Searle).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny: test składający się z 20 pytań (test jednokrotnego wyboru) oraz 5 pytań opisowe o charakterze problematycznym bądź przekrojowym (100%).
Możliwość wcześniejszego ustnego zdania połówkowego egzaminu z materiału wyłożonego w I semestrze (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykładowcą).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Warszawa: PWN
Literatura uzupełniająca:
J. Hersch, Dzieje filozoficznego zdziwienia, Warszawa: Prószyński i S-ka 2001; O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa: PWN 2006
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacje multimedialne z wykładów dostępne na stronie internetowej wykładowcy: www.kul.pl/glab