Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:08200-XXXX-WYK0028
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia - (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu introdukcji do Pisma Świętego, a także uporządkowanie oraz pogłębienie wiedzy biblijnej uzyskanej w ramach wcześniejszej formacji religijnej.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Wstępna znajomość Biblii – jej istoty i treści na poziomie wiedzy szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student uzyskuje pogłębioną wiedzę na temat Pisma Świętego i jego specyfiki jako tekstu natchnionego (natchnienie biblijne, proces przekazywania tekstu, kanon, interpretacja Pisma św. w Kościele). W drugiej części kursu zapoznaje się z wybranymi przykładami kulturotwórczej roli Biblii poprzez analizę fragmentów tekstów biblijnych zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, które w szczególny sposób wpłynęły na kulturę.
Umiejętności:
Uzyskana wiedza pozwala studentowi na 1/ samodzielne wyszukiwanie, analizowanie i ocenę informacji zawartych w treści ksiąg biblijnych oraz 2/ formułowanie na tej podstawie krytycznych sądów z wykorzystaniem wiedzy teologicznej.
Inne kompetencje (postawy):
Student w oparciu o wiedzę uzyskaną na wykładzie rozumie rolę i znaczenie Biblii jako źródła wiary i jest w stanie podjąć dialog z przedstawicielami innych religii na temat roli Pisma św. jako podstawowego źródła europejskiej kultury.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Niezbędna tablica szkolna oraz projektor multimedialny
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Treść zajęć:
Materiał zostanie omówiony w dwóch częściach:
I.Istota Biblii - podstawowe wiadomości na temat Biblii
1.Określenie i budowa Biblii?
2.natchnienie biblijne jego skutki
3.Dzieje tekstu biblijnego Starego i Nowego Testamentu
4.Wiarygodność tekstu biblijnego
5.Pojęcie kanonu i kanoniczności
6.Tłumaczenia Biblii
II.Oddziaływanie Biblii na kulturę i poszczególne jej obszary: sztuka, literatura, muzyka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury europejskiej. Ta cześć zostanie z kolei podzielona na dwie, w których zostanie omówione:
1.Orędzie Starego Testamentu i jego oddziaływanie na kulturę;
2.Orędzie Nowego Testamentu i jego oddziaływanie na kulturę.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Egzamin ustny na podstawie: 1/ materiału omówionego na zajęciach i opracowanego przez wykładowcę w formie skryptu (75%) i 2/ znajomości literatury przedmiotu wskazanej na początku wykładu (25%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Cz. I – Istota Biblii
M. Bednarz, Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte, Tarnów 1997
T. Jelonek, Wprowadzenie do lektury Biblii, Kraków 2007
J. Kodell, Klucz do Pisma Świętego, Kraków 2003
S.M. Miller, R.V. Huber, Historia Biblii. Dzieje powstania i odczytania Pisma świętego, Warszawa 2005
A. Paciorek, Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Tarnów 1994
W. Pikor, Jak powstało Pismo Święte. Historia tekstu Biblii, Kielce 2010
A. Sacchi, Mały przewodnik po Biblii, Gniezno 2008
J. Szlaga (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań-Warszawa 1986
Cz. II – Biblia w kulturze
T. Jelonek, Biblia jako fenomen kulturowy, Kraków 2012
T. Jelonek, Biblia w kulturze świata, Kraków 2007, s. 111-258
M. Starowieyski, Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej, Kraków 2011
E. Best, Sztuka i Biblia, w: B.M. Metzger, M. D. Coonan, Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1999, s. 738-743
Biblia w malarstwie, Warszawa 1990
K. Bukowski, Biblia a literatura polska, Warszawa 1990
Literatura uzupełniająca:
Biblia w malarstwie, Warszawa 1990
T. Hanelt, Wstęp do Pisma świętego, Gniezno 1999
P.D. Heinegg, Literatura i Biblia. Literatura europejska, w: B.M. Metzger, M. D. Coonan, Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1999, s. 478-486
R. Jasnos, Biblia miedzy literaturą a teologią, Kraków 2007
P. Leks, Słowo Twoje jest prawdą. Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice 1997
G. Martin, Czytanie Pisma świętego jako Słowa Bożego, Kraków 1982
C.M. Martini, Spotkania z Biblią, Kraków 2001
G. Ravasi, Piękno Biblii, Kraków 2004
A. Sanecki, Kanon biblijny, Kraków 2008
J.S. Synowiec, Prawda Pisma Świętego, Kraków 2001
A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002
Uważajcie jak słuchacie (Łk 8,18). Teoria i praktyka lectio divina, Kielce 2004
M. Wolniewicz, Wczoraj i dzisiaj Biblii, Gniezno 1994