Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Medyczny - Instytut Nauk Biologicznych
Kod ECTS:11100-XXXX-WYK0006
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
założenia i cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przyswojenie aparatu matematycznego niezbędnego w dalszym cyklu kształcenia. Ważne jest również nauczanie umiejętności ścisłego formułowania i rozwiązywania problemów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
[od r. ak. 2009/10 - dr Armen Grigoryan]
treści programowe:
Elementy rachunku zdań. Elementy rachunku zborów. Pojęcie funkcji (złożenie dwóch funkcji, funkcja odwrotna). Macierze i działania na macierzach. Wyznacznik macierzy, macierz odwrotna. Układy równań linowych. Przestrzenie liniowe. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów, zastosowania geometryczne. Ciągi i szeregi liczb rzeczywistych. Ciąg Fibonacciego i filotaksja. Granica funkcji w punkcie. Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji w punkcie i jej interpretacja geometryczna. Ekstrema lokalne i globalne. Badanie przebiegu zmienności funkcji i naszkicowanie jego wykresu. Liczby zespolone. Całka nieoznaczona. Całka oznaczona Riemanna i jej zastosowania geometryczne. Elementy rachunku prawdopodobieństwa, pojęcie rozkładu zmiennej losowej. Statystyka opisowa: szereg rozdzielczy i histogram, mediana i moda, wartość oczekiwana i odchylenie standardowe. Elementy statystyki matematycznej, weryfikacja hipotez.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne:
Matematyka w zakresie szkoły średniej.
Znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej
metody i pomoce dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny.
forma i warunki zaliczenia:
Egzamin pisemny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Fichtenholz G. M., Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I, II, PWN, Warszawa, 2007;
Krysicki W., Bartos J., Dyczka W. i inni, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w zadaniach, część I, II, PWN, Warszawa, 2007;
Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, tom 1, PWN, Warszawa, 2007;
Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 2007.
Literatura uzupełniająca:
Sieklucki K., Geometria z elementami topologii i algebry liniowej, PWN, Warszawa, 1976;
Starzyńska W., Statystyka praktyczna, WNP, Warszawa, 2005;
Zill D. G., Calculus with analytic geometry, PWS Publishers, Boston, 1985.