Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:11300-XXXX-SEM0110
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Zajęcia seminaryjne do wyboru » Seminarium do wyboru
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
C1- Opanowanie zasad pisania pracy licencjackiej
C2 - Napisanie pracy licencjackiej
Wymagania wstępne
W1 - Programowanie obiektowe
W2 - Grafika bitmapowa i wektorowa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi:
1 - samodzielnie identyfikować problemy poruszanego w pracy licencjackiej tematu
2 - scharakteryzować stan wiedzy w zakresie opracowywanego tematu oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji K_W09
3 - określać cele i stosować metody badawcze, samodzielnie formułować wnioski i oryginalne rozwiązania zaawansowanych problemów z zakresu informatyki
4 - omówić zasady ochrony własności intelektualnej i sposoby zgodnego z prawem cytowania piśmiennictwa i prac naukowych w pracy licencjackiej K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi:
1 - samodzielnie weryfikować najważniejsze informacje z dostępnych publikacji naukowych i ocenić ich przydatność K_U02, K_U23
2 - planować kolejne etapy prac, dobierać metody naukowe i badawcze, wykorzystywać zebrany materiał badawczy K_U30
3 - w dyskusji dobierać merytoryczne argumenty z wykorzystaniem własnych przemyśleń, przygotowywać autoreferat i prezentację z zakresu swojej pracy w języku polskim i obcym K_U29, K_U30

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi:
1 - komunikować się w zakresie poznanego materiału w środowisku zawodowym, jest świadomy problemów związanych z wykonywaniem zawodu K_K05
2 - ma potrzebę uczenia się przez całe życie oraz zdolność do motywowania innych osób do poszerzania swoich kwalifikacji K_K01
3 - określać priorytety służące realizacji swoich zadań, cechować się niezależnością, samodzielnością i właściwą organizacją pracy K_K02
4 - dokonywać konstruktywnej samooceny, krytyki i refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów własnej pracy K_K05
Metody dydaktyczne
referat, wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody dialogowe i problemowe
Treści programowe przedmiotu
Tematyka seminarium dotyczy wybranych metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na zaliczenie I sem.
Omówienie tematu
Dokonanie wyboru literatury przedmiotu
Określenie celów pracy i środowiska programistycznego
Napisanie przynajmniej jednego rozdziału
Zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu tematyki pracy
Referowanie tematyki pracy

Na zaliczenie II sem.
Napisanie pracy
Uzupełnienie wybranej literatury przedmiotu
Przestrzeganie zasad ochrony własności intelektualnej, poprawne cytowania w pracy
Przeprowadzenie testów, weryfikacja wyników
Przygotowanie prezentacji
Referowanie tematyki pracy

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Udział w zajęciach 30
Studiowanie tematyki przedmiotu 20
Przygotowanie do zajęć 10
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura dobierana indywidualnie do zainteresowań naukowych studenta i potrzeb tematu pracy