Prawo administracyjne: część ogólna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0102
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Prawo administracyjne: część ogólna
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu wstępu do nauki o państwie i prawie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu części ogólnej prawa administracyjnego. Efektami kształcenia są umiejętności i kompetencje w zakresie: poszukiwania wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego, rozumienia form aktywności administracji publicznej, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji, rozumienia siatki pojęciowej prawa administracyjnego, rozumienia podmiotowych i przedmiotowych zakresów kompetencji organów administracji publicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość zagadnień z zakresu wykładu i literatury przedmiotu.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin.
KRYTERIA ZALICZENIA: Uczestnictwo w zajęciach, końcowy wynik egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Wrocław 2008.
2.M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.E. Ochendowski, Prawo administracyjne, część ogólna, Toruń 2008.