Etyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:08100-XXXX-WYK0361
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest zaprezentowanie głównych zagadnień z dziedziny etyki: podstawowych terminów, problemów, stanowisk oraz argumentów dotyczących wartości moralnej ludzkiego działania.
Wymagania wstępne
-
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student opisuje metodologiczny status etyki, wymienia elementy ludzkiego działania istotne dla jego moralnej oceny, omawia główne sposoby uzasadniania ocen i norm moralnych, podaje definicje podstawowych terminów etycznych.
Umiejętności:
Student podaje przykłady problemów moralnych, formułuje i uzasadnia ocenę moralną danego działania.
Inne kompetencje (postawy):
Student jest otwarty na argumenty osób prezentujących inne stanowisko dotyczące danego problemu moralnego, dba o precyzyjne i racjonalnie uzasadnione wyrażanie własnych przekonań moralnych.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
wykład
Treści programowe przedmiotu
[Dr W. Lewandowski - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Definicja etyki, jej przedmiot, cele oraz metody. Dyscypliny etyczne: metaetyka, etyka ogólna, etyka stosowana. Warunki odpowiedzialności moralnej za czyn. Warunki odpowiedzialności moralnej. Struktura czynu. Proces podejmowania decyzji. Rodzaje skutków działania. Kryterium szczęścia jako podstawa oceny moralnej cz. 1: eudajmonizm indywidualny. cz. 2: utylitaryzm. Kryterium posłuszeństwa nakazom jako podstawa oceny moralnej: deontonomizm. Kryterium godności osoby ludzkiej jako podstawa oceny moralnej: personalizm. Wyznaczniki oceny moralnej czynu. Dobroć i słuszność działania. Cele i środki. Problem „brudnych rąk”. Złota reguła. Natura ludzka i prawo naturalne. Cnoty moralne: definicja i podział cnót. Cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Argumentacja etyczna w bioetyce: problemy moralne związane z początkami i końcem ludzkiego życia. Etyka jakości życia i etyka świętości życia. Argumentacja etyczna w etyce społecznej: problem równości, problem kary śmierci. Argumentacja etyczna w etyce środowiska naturalnego: problem wartości środowiska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
egzamin pisemny (100%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (do 5 pozycji)
1.Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 1996.
2.Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa (dowolne wydanie).
3.Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2992.
Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji)
1.Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
2.Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1 (etyka ogólna), Lublin 1986.
3.Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
4.Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995.
5.MacIntyre A., Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2002.