Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Kod ECTS:07200-XXXX-WYK0101
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć:
Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych założeń ogrodowych. Przedstawienie kierunków oraz metod postępowania projektowego z zakresu konserwacji i rewaloryzacji. Zapoznanie z instytucjami i aktami prawnymi czuwającymi nad zabytkowymi założeniami ogrodowymi w Polsce i Europie. Przestawienie współczesnych tendencji konserwatorskich.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Historia sztuki, historia sztuki ogrodowej, zasady projektowania krajobrazu (znajomość terminologii z zakresu architektury krajobrazu i podstawowych zasad kompozycji), szata roślinna – dendrologia, szata roślinna – fitosocjologia, szata roślinna – ozdobne rośliny zielne (znajomość wybranych gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych),
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych ogrodów. Zna właściwą terminologię. Formułuje podstawowe zasady ochrony konserwatorskiej. Charakteryzuje działania konserwatorskie w zabytkowych ogrodach i parkach. Wymienia etapy postępowania projektowego. Poprawnie wymienia służby zajmujące się ochroną założeń ogrodowych i określa ich obowiązki. Zna najważniejsze akty prawne obowiązujące aktualnie w Polsce i w Europie. Wymienia metody prac konserwatorskich wskazując przykłady realizacji.
Umiejętności:
Student formułuje podstawowe zasady ochrony konserwatorskiej zabytkowych założeń ogrodowych. Potrafi wyszukać odpowiednie akty prawne dotyczące zabytkowych założeń ogrodowych i interpretuje ich treść. Prezentuje metody działań konserwatorskich i właściwe je dobiera. Ocenia poprawność wykonania prac rewaloryzacyjnych w zabytkowych obiektach ogrodowych.
Inne kompetencje (postawy):
Student jest świadom wartości ogrodów zabytkowych i ich roli w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego regionu i kraju.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć:
Wykład z prezentacją multimedialną
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
Komputer, rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
[dr inż. arch. Marcin Gawlicki - 2012/13]
Treści programowe:
Treść zajęć:
Zasady ochrony konserwatorskiej. Projektowanie w zakresie konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych i krajobrazowych. Specyfika prac konserwatorskich w obiektach ogrodowych. Służby konserwatorskie. Uwarunkowania prawne ochrony zabytkowych założeń ogrodowych i krajobrazowych. Metoda postępowania konserwatorskiego – zasady i sposoby realizacji. Strefy ochronne. Współczesne tendencje konserwatorskie. Adaptacja założeń ogrodowych i krajobrazowych dla potrzeb współczesnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia:
Obecność na wykładach (15%), egzamin pisemny (85%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Bogdanowski J., 1996, Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej. Wybrane problemy, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków;
Bogdanowski J., 2000, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa;
Ciołek G., 1955, Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. PWN, Łódź - Warszawa;
Ciołek G. (uzupełnienie J. Bogdanowski), 1978, Ogrody polskie, Arkady, Warszawa;
Majdecki L., 1978, Historia ogrodów, PWN, Warszawa;
Majdecki L., 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda A., Novak Z., 1979, Architektura krajobrazu, PWN, Warszawa - Kraków;
Bugała W., 1991, Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, PWRiL, Warszawa;
Czartoryska I., 1805 ?, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław;
Giedych R., Szumański M., 1998, Krajobraz z paragrafem, Wydaw. SGGW, Warszawa;
Hobhouse P., 2005, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa;
Majorowski M., 2005, Najpiękniejsze parki i ogrody Polski, Bellona, Warszawa;
Mitkowska A., Siewniak M., 1998, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa;
Pokorski J., Siwiec A., 1998, Kształtowanie terenów zieleni, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa;
Rylke J., 1997, Wartości starych parków, SGGW, Warszawa;
Szafrańska M., 1998, Ogród polski w XIX wieku. Antologia tekstów, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa;
Inne pomoce dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna, mapy sytuacyjno-wysokościowe, przykłady gotowych projektów rewaloryzacji.